User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 13
 Downloands 6
Sürdürülebilir Ekonomide Yeşil Tahvil ve Bir Türkiye Örneği
2022
Journal:  
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal)
Author:  
Abstract:

Küresel ısınma günümüzün en kritik sorunlarından birisidir. Küresel ısınmanın ortaya çıkardığı iklim değişikliklerinin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları birçok farklı alanı etkilemektedir. Bu sorunun çözümünde çok taraflı iş birliğine ihtiyaç bulunmaktadır. Son yirmi yıldır küresel ısınma sorununun çözümüne yönelik ülkelerin, kurumların ve insanların inisiyatif aldığı görülmektedir. Ancak küresel ısınma tekil davranış değişiklikleriyle çözülebilecek bir konu değildir. Bu sorunun çözümü büyük miktarda emek ve maliyet oluşturmakta olup çeşitli altyapı, teknoloji ve know-how yatırımı gerektirmektedir. Bu yatırımların finansmanının bir yöntemi de yeşil tahvil ihraç etmektir. Dünyada gelişmeye hızla devam eden yeşil tahvil uygulamasında ülkemizin atması gereken daha çok adım bulunmaktadır. Ülkemizde sürdürülebilir bir ekonominin sağlanmasında yeşil tahviller kayda değer önemi olan bir kaynaktır. Şu anda sayıları ülkemizde sadece birkaç adetten ibaret olan yeşil tahvillerin gelecekte çok daha fazla miktar ve hacimde çıkarılacağı aşikardır. Sürdürülebilir bir ekonominin uygulanabilmesi için hem ülkemize uygun maliyetli iç ve dış kaynak sağlanabilmesi hem de konjonktürel olarak ihracat kanalında ortaya çıkabilecek engellerin önlenebilmesi adına yeşil tahviller güçlü bir fırsat penceresi yaratacaktır. Bu nedenle yeşil tahvillerinin öneminin anlaşılması ve konuya ilişkin bir farkındalık yaratılması gerekmektedir. Bu çalışmada ülkemizde reel sektör tarafından ilk kez 2021 yılı mayıs ayında çıkarılan bir yeşil tahvil uygulamasına yer verilmiş, yeşil tahvillerin özellikleri detaylandırılmış, bu yöntemle sağlanan finansmanın genel değerlendirmesi ve bahsi geçen tahvilin çeşitli yeşil tahvillerle karşılaştırması yapılmıştır.

 

Keywords:

Sustainable Economy in Green Treasury and an example of Turkey
2022
Author:  
Abstract:

Global warming is one of the most critical problems today. The environmental, economic and social dimensions of climate change caused by global warming affect many different areas. There is a need for multilateral cooperation to solve this problem. Over the past twenty years, countries, institutions and people have taken initiatives to solve the global warming problem. But global warming is not a matter that can be solved by single behavior changes. The solution to this problem creates a large amount of work and costs and requires a variety of infrastructure, technology and know-how investments. One method of financing these investments is to export green bonds. In the rapidly developing green bond application in the world, there are more steps our country needs to take. Green bonds are a source of importance for ensuring a sustainable economy in our country. It is clear that the number of green bonds, which are only a few in our country, will be extracted in much more amounts and volumes in the future. In order to implement a sustainable economy, green bonds will create a strong window of opportunity for both the cost-friendly domestic and external resources for our country and for the prevention of obstacles that may arise in the export channel contextually. Therefore, it is necessary to understand the importance of green bonds and create awareness of the subject. In this study in our country the real sector first introduced the application of a green bond issued in May 2021, the characteristics of green bonds were detailed, the overall assessment of the financing provided by this method and the referred bonds were compared to various green bonds.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal)

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 471
Cite : 342
2023 Impact : 0.022
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEASTUDIES Journal)