Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 48
 İndirme 9
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlıkla İlgili Yeterliklerin İncelenmesi
2021
Dergi:  
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlığı ile ilgili kişisel ve mesleki yeterliklerini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunda Türkiye’nin batısında yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 188 Türkçe öğretmeni adayı yer almaktadır. Araştırmada Aytaş ve Kaplan (2017) tarafından geçerliği ve güvenirliği yapılmış “Medya Okuryazarlığı Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS25 paket programı kullanılmıştır. Veriler, betimsel istatistik analizleri, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni adayları, medya okuryazarlığı konusunda kişisel ve mesleki olarak kendilerini yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı ile ilgili görüşleri ile sınıf düzeyleri, ekonomik durumları, yılda okudukları kitap sayısı, internette geçirdikleri süre, düzenli yayın takip etme durumları ve cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Öğretmen adayları medyanın sadece eğlence amacıyla kullanılması yönünde etkinlikler yaptırılması, derslerde sadece ders kitabında yer alan etkinlikleri kullanmaları gerektiği konularında olumsuz görüş bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:

Turkce Ogretmeni Adaylarinin Medya Okuryazarlikla İlgili Yeterliklerin İncelenmesi
2021
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to study the personal and professional skills of the Turkish teacher candidates in relation to media literature. Relative scanning models from quantum research models were used in the research. The study’s sample group includes 188 Turkish teachers candidates studying at a state university in western Turkey. In the study, the validity and reliability made by Aytaş and Kaplan (2017) was used "Media Reading Teacher Qualifications Scale". While evaluating the findings obtained from the study, the SPSS25 package program was used for statistical analysis. Data, visual statistical analysis, t test, one-way variance analysis (ANOVA), correlation analysis have been analyzed. According to the research, the candidates for Turkish teachers have stated that they consider themselves sufficient personal and professional in the field of media literature. The opinions of the teaching candidates on media literature and the class levels, the economic situation, the number of books they read per year, the time they spend on the internet, the conditions of regular follow-up and the gender have a meaningful relationship. Teacher candidates have expressed negative opinions on the issue that the media should be used only for entertainment purposes and that they should use only the activities contained in the curriculum in the classes.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 313
Atıf : 477
2022 Impact/Etki : 0.174
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
170/232

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi