Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 160
 İndirme 73
Velilerin Medya Okuryazarlığına İlişkin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi
2019
Dergi:  
Turkish Studies Information Technologies and Applied Sciences
Yazar:  
Özet:

Farklı medya araçlarından çok sayıda mesaj iletiminin meydana geldiği günümüzde, mesajların doğru olarak yorumlanabilmesi, bilinçli bir medya okuryazarı olma yönünden büyük önem taşır. Bununla birlikte bu alanda yapılmış olan çalışmalar, bilinçli bir medya okuryazarı olmanın gerekliliği üzerinde durmaktadır. Çocukların medya ile karşılaştıkları dönemde onların yanında olan aileler; çocuklarda medya okuryazarlığı bilincini doğrudan şekillendirme potansiyeline sahiptir. Ebeveynlerin çocuklarına medya okuryazarlığı ile ilgili doğru bir şekilde rehberlik edebilmeleri için kendilerinin de bu farkındalığa ulaşmış olmaları gerekir. Bu bakımdan velilere yönelik medya okuryazarlığı eğitimi verilmesi önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencileri velilerinin medya okuryazarlığına yönelik algılarını ve eğitim gereksinimlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde, nitel bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcılarını Afyonkarahisar il merkezinde yer alan bir ortaokulda öğrenim gören 20 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgulara göre, velilerin büyük bir kısmının medya okuryazarlığı hakkında bilgisi olmadığı, çok sayıda velinin medya okuryazarlığını yalnızca iletişim araçlarının doğru kullanımı ve doğru bilgiye ulaşma şeklinde ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Velilerin neredeyse yarısının yazılı ve görsel medya araçlarının kullanımı konusunda kendisini yetersiz gördüğü, çocuğunun TV izleme ve internet kullanımı davranışlarını kontrol etmede ise korumacı bir yaklaşım benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Tüm toplumlar medyanın etkisi altındadır. Ayrıca çocuklar ve ailelerinin bu durumdan en çok etkilenen gruplar olarak dikkate alınmaları gerekmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, velilere medya okuryazarlığı konusunda eğitim verilerek onların bu konuda bilgilendirilmesi, gereksinimlerinin giderilmesi ve medyaya karşı eleştirel bir bakış açısı kazandırılması gerekmektedir. Okullarda velilere yönelik bir medya okuryazarlığı eğitim programının tasarlanıp uygulanması onların bu konudaki gereksinimlerini ve sorunlarını giderebilir.

Anahtar Kelimeler:

Requirements For Media Reading Relations
2019
Yazar:  
Özet:

Today, when a lot of messages are transmitted from different media tools, the ability to correctly interpret messages is of great importance from becoming a conscious media reader. However, the studies that have been done in this field are based on the need to be a conscious media reader. Families with them in the time they encounter the media; children have the potential to directly shape the consciousness of the media literature. For parents to be able to correctly guide their children about media literature, they must have reached this awareness. In this regard, it is important to provide media education to the parents. The purpose of this research is to identify the perceptions and educational needs of high school students about their parents' media literature. In the research scan model, it is a qualitative research. The researchers are composed of 20 students who study in a secondary school located in the Afyonkarahisar province center. As a data collection tool, an survey consisting of open end questions has been used. In the analysis of the data obtained, the content analysis method was used. According to the findings, the majority of the guardians are not aware of the media literature, and many guardians express the media literature only in the form of the correct use of the means of communication and access to the correct information. Nearly half of the parents find themselves insufficient in the use of written and visual media tools, and they have adopted a protective approach in controlling their child’s TV watching and internet use behavior. Every community is under the influence of the media. Children and their families should also be considered as the most affected groups. According to the findings of the research, the parents should be taught about media literature, informed about it, eliminated their needs and obtained a critical view of the media. The design and implementation of a media literature education program for parents in schools can solve their needs and problems in this area.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Turkish Studies Information Technologies and Applied Sciences

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 70
Atıf : 37
2022 Impact/Etki : 1.398
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
172/509

Turkish Studies Information Technologies and Applied Sciences