Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 104
 İndirme 45
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarı Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
2019
Dergi:  
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal alanlardaki teknolojik ilerlemeyle birlikte insan yaşamında çeşitli medya unsurlarıyla iletişim araçlarının etkinliği de artmıştır. Medya kaynaklarının gündelik yaşamda oynadığı rol bireylerin maruz kaldığı mesajları doğru şekilde anlamlandırmasını gerekli kılmaktadır. Bu anlamda ilköğretim öğrencilerinin medya ve iletişime yönelik kişisel yeterliliklerinin de gelişimi eğitim yoluyla sağlanmaktadır. Öğretmen ve öğretmen adayları da medya, medya kaynaklarının kullanımı ve değerlendirilmelerine ilişkin çeşitli becerilerle donanık medya okuryazarlığı algıları geliştirmektedirler. Öğretmen adaylarının medya okuryazarlığına ilişkin algılarının belirlenmesi sağlıklı bir eğitim yaşantısı için de önemlidir. Bu araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının medya okuryazarına ilişkin algılarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Giresun Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 4. sınıfında öğrenim gören 85 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülmüş ve araştırma verileri “Medya okuryazarı ... gibidir; çünkü …” şeklinde verilen açık uçlu soru maddesi ile toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretmen adayları medya okuryazarı kavramına ilişkin 76 geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri dikkate alınarak önceden belirlenmiş olan medya okuryazarlığı becerilerine ilişkin 9 kategori altında betimsel analiz çözümleme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda; katılımcılar tarafından üretilen metaforların en fazla sorgulama (%25.9) ve erişim (%25.9) becerilerine yönelik, en az metaforun da değerlendirme (%5.9) beceri teması altında toplandığına, çevrimiçi güvenlik, üretim ve paylaşım becerilerine yönelik ise herhangi bir metafor geliştirmediklerine ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarına verilecek medya okuryazarlığı eğitimlerinde bu becerilere ağırlık verilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Social Information Teachers' Candidates' Media Readers' Orientation Metaphoric Subjects
2019
Yazar:  
Özet:

With technological advances in social, cultural, economic and political fields, the effectiveness of communication means with various media elements in human life has also increased. The role media resources play in daily life makes it necessary for individuals to understand the messages they are exposed correctly. In this sense, the development of the personal skills of primary school students in the field of media and communication is also provided through education. Teachers and teachers candidates also develop media literature perceptions with various skills related to the use and evaluation of media, media resources. The determination of the teaching candidates' perceptions about media literature is also important for a healthy educational life. This study aims to reveal the perceptions of social information teachers candidates about the media reader. The research work group consists of 85 teachers candidates studying in the 4th grade of the Social Information Teaching Department of the University of Giresun in the 2019-2020 educational year. The research is carried out by a research approach and the research data is collected with an open-end question material given in the form of "Media reader ... because ...". According to the findings of the study, teachers candidates produced 76 valid metaphors about the concept of media reader. These metaphors have been collected using the visual analysis analysis technique under 9 categories of media literary skills that have been pre-defined taking into account the common characteristics. The study found that the metaphors produced by participants were gathered under the topics of the skills for the most questioning (25.9%) and access (25.9%) and that at least the metaphors were gathered under the topics of the skills for the assessment (5.9%) and that they did not develop any metaphors for the online security, production and sharing skills. The teachers are advised to pay attention to these skills in the media literature training that will be given to teachers candidates.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 129
Atıf : 809
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini