Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 12
 Görüntüleme 520
 İndirme 51
 Sesli Dinleme 4
Temel Yaklaşımlar Açısından Medya Okuryazarlığı Eğitimi
2020
Dergi:  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

İnsanlık tarihini etkileyen büyük dönüşümlerin temelinde sırasıyla sözlü kültür, yazılı kültür ve son olarak görsel kültürün yer aldığı söylenebilir. Yazının icadı ile yazılı kültür sözlü kültürün yerini alırken, teknolojinin gelişimi ile de yazılı kültürün yerini görsel kültür almıştır. Elbette her değişim ve dönüşüm, faydalarının yanında bir takım sorunları da getirmiştir. Özellikle televizyonla başlayıp ardından internet ile devam eden süreçte ortaya çıkan her yeni teknolojik araçla birlikte görsel kültürün etkisini gün geçtikçe daha derinden hisseden birey ve toplumların iletişim ve etkileşim süreçleri de yeniden şekillenmeye başlamıştır. Ülkemizde bilişim teknolojisinin toplum hayatına hızlı girmesiyle birlikte insanların yaşam biçimleri de değişmeye başlamış ve bununla birlikte bir takım toplumsal değerlerimiz olumsuz etkilenmiştir. Medyanın bu olumsuz gidişat üzerinde önemli etkisi olduğu gibi yaraları sarmaya çalışıcı yayın politikaları da vardır elbette. Ancak popüler kültürü daha ön plana çıkaran magazinsel programlar daha büyük bir kitleye etkide bulunmaktadır. Bu anlamda görselliğinden daha fazla etkilendiğimiz medya araçlarının olumsuz etkilerinden uzak durabilmek amacıyla bilinçli medya okuryazarı olabilmenin önemi üzerine bir takım değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu değerlendirmeler ise medya okuryazarlığında temel yaklaşımlar olarak görülen aşılamacı yaklaşım, korumacı yaklaşım, güçlendirmeci yaklaşım ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde yapılmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan sorular; Medya okuryazarlığı nedir? Medya okuryazarı olabilmek için neler yapılmalıdır? Bireyin, ailenin, eğitim kurumlarının medya okuryazarlığındaki rolleri nelerdir? Türkiye’de, Milli Eğitim Bakanlığı, medya okuryazarlığı konusuna müfredatta nasıl bir yer vermektedir? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun medya okuryazarlığı konusundaki yaklaşımı ne yöndedir? şeklindedir. Çalışmada nitel analiz yöntemine bağlı olarak literatür taraması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Basic Approaches For Media Reading
2020
Yazar:  
Özet:

The foundation of the great transformations that influenced the history of mankind can be said that oral culture, written culture, and ultimately visual culture, respectively, included. With the invention of the writing, written culture replaced the verbal culture, while with the development of technology, written culture replaced the visual culture. Of course, every change and transformation has brought a number of problems alongside its benefits. With every new technological tool that emerges in the process that begins with television and then continues with the internet, the processes of communication and interaction of individuals and communities that feel the influence of visual culture ever deeper and deeper have also begun to re-form. With the rapid entry of information technology into the social life in our country, people’s way of life has begun to change, and yet a number of social values have been negatively affected. Of course, there are broadcasting policies that try to cover the wounds as the media has a significant impact on this negative move. But the magazine programs that put the popular culture in the forefront are influenced by a larger audience. In this sense, a series of assessments have been made on the importance of being a conscious media reader in order to avoid the negative effects of the media tools we are more affected by visuality. These assessments are made in the framework of the vaccinatory approach, the protective approach, the enhancing approach and the critical approach, which are considered the basic approaches in media reading. Question: What is the media literature? What do you need to do to be a media reader? What are the roles of the individual, family, educational institutions in the media literature? In Turkey, the Ministry of National Education, what place is given in the curriculum on the subject of media literature? What is the approach of the Supreme Council of Radio and Television to the media literature? is in shape. The study was conducted according to the quality analysis method.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 679
Atıf : 4.659
2023 Impact/Etki : 0.517
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi