User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 1
 Views 164
 Downloands 73
Velilerin Medya Okuryazarlığına İlişkin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi
2019
Journal:  
Turkish Studies Information Technologies and Applied Sciences
Author:  
Abstract:

Farklı medya araçlarından çok sayıda mesaj iletiminin meydana geldiği günümüzde, mesajların doğru olarak yorumlanabilmesi, bilinçli bir medya okuryazarı olma yönünden büyük önem taşır. Bununla birlikte bu alanda yapılmış olan çalışmalar, bilinçli bir medya okuryazarı olmanın gerekliliği üzerinde durmaktadır. Çocukların medya ile karşılaştıkları dönemde onların yanında olan aileler; çocuklarda medya okuryazarlığı bilincini doğrudan şekillendirme potansiyeline sahiptir. Ebeveynlerin çocuklarına medya okuryazarlığı ile ilgili doğru bir şekilde rehberlik edebilmeleri için kendilerinin de bu farkındalığa ulaşmış olmaları gerekir. Bu bakımdan velilere yönelik medya okuryazarlığı eğitimi verilmesi önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencileri velilerinin medya okuryazarlığına yönelik algılarını ve eğitim gereksinimlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde, nitel bir araştırmadır. Araştırmanın katılımcılarını Afyonkarahisar il merkezinde yer alan bir ortaokulda öğrenim gören 20 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, açık uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgulara göre, velilerin büyük bir kısmının medya okuryazarlığı hakkında bilgisi olmadığı, çok sayıda velinin medya okuryazarlığını yalnızca iletişim araçlarının doğru kullanımı ve doğru bilgiye ulaşma şeklinde ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Velilerin neredeyse yarısının yazılı ve görsel medya araçlarının kullanımı konusunda kendisini yetersiz gördüğü, çocuğunun TV izleme ve internet kullanımı davranışlarını kontrol etmede ise korumacı bir yaklaşım benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Tüm toplumlar medyanın etkisi altındadır. Ayrıca çocuklar ve ailelerinin bu durumdan en çok etkilenen gruplar olarak dikkate alınmaları gerekmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, velilere medya okuryazarlığı konusunda eğitim verilerek onların bu konuda bilgilendirilmesi, gereksinimlerinin giderilmesi ve medyaya karşı eleştirel bir bakış açısı kazandırılması gerekmektedir. Okullarda velilere yönelik bir medya okuryazarlığı eğitim programının tasarlanıp uygulanması onların bu konudaki gereksinimlerini ve sorunlarını giderebilir.

Keywords:

Requirements For Media Reading Relations
2019
Author:  
Abstract:

Today, when a lot of messages are transmitted from different media tools, the ability to correctly interpret messages is of great importance from becoming a conscious media reader. However, the studies that have been done in this field are based on the need to be a conscious media reader. Families with them in the time they encounter the media; children have the potential to directly shape the consciousness of the media literature. For parents to be able to correctly guide their children about media literature, they must have reached this awareness. In this regard, it is important to provide media education to the parents. The purpose of this research is to identify the perceptions and educational needs of high school students about their parents' media literature. In the research scan model, it is a qualitative research. The researchers are composed of 20 students who study in a secondary school located in the Afyonkarahisar province center. As a data collection tool, an survey consisting of open end questions has been used. In the analysis of the data obtained, the content analysis method was used. According to the findings, the majority of the guardians are not aware of the media literature, and many guardians express the media literature only in the form of the correct use of the means of communication and access to the correct information. Nearly half of the parents find themselves insufficient in the use of written and visual media tools, and they have adopted a protective approach in controlling their child’s TV watching and internet use behavior. Every community is under the influence of the media. Children and their families should also be considered as the most affected groups. According to the findings of the research, the parents should be taught about media literature, informed about it, eliminated their needs and obtained a critical view of the media. The design and implementation of a media literature education program for parents in schools can solve their needs and problems in this area.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles


Turkish Studies Information Technologies and Applied Sciences

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 70
Cite : 37
© 2015-2024 Sobiad Citation Index