Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 157
 İndirme 68
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
2019
Dergi:  
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenlerin yazma kaygıları cinsiyet, ülke, Türkiye’de bulunma süresi, Türkiye’ye gelmeden önce Türkçe eğitimi alma, dil becerileri, Türkçe öğrenmeyi kolay ya da zor bulma ve ana dilinde yazmayı sevme değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi  Türkçe Öğretim Merkezinde B1 seviyesinde öğrenim gören 98 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Karakuş Tayşi (2018)  tarafından geliştirilen “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik Yazma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde değişkenlere bağlı olarak standart sapma, aritmetik ortalama, ilişkisiz örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma kaygıları farklı alt boyutlarda ülke, Türkçe öğrenmeyi kolay veya zor bulma, ana dilinde yazmayı sevme değişkenine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Farklı değişkenlere göre durum tespiti, öğretim faaliyetlerini düzenleme ve yaşanan problemleri aşma sürecinde yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Turkceyi̇ Yabanci Di̇l Olarak Ogrenenleri̇n Yazma Kaygilarinin Cesi̇tli̇ Degi̇skenlere Gore İncelenmesi̇
2019
Yazar:  
Özet:

This study aims to study the writing concerns of those who learn Turkish as a second language according to gender, country, duration of residence in Turkey, learning Turkish before arriving in Turkey, language skills, finding easy or difficult to learn Turkish and love writing in their native language. A visual scan model has been used to this goal. The research study group consists of 98 students studying at the level B1 at the University of Kütahya Dumlupınar and the University of Gazi in the 2018-2019 educational year. In the study, the data collection tool was developed by Karakuş Tayşi (2018) using the "Turkish as a Foreign Language Teacher's Writing Worry Measurement". In data analysis, according to the variables, standard deviation, arithmetic average, unrelated sampling t-test, one-way variance analysis (ANOVA) was used. The writing concerns of foreign students who learn Turkish have shown significant differences according to the variable of love to write in their native language, easy to find or difficult to learn Turkish in different subdimensions. According to the different variables, the situation identification will contribute to the work to organize the teaching activities and overcome the problems that occur in the process.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 563
Atıf : 3.922
2023 Impact/Etki : 0.358
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi