User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 7
 Views 157
 Downloands 68
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
2019
Journal:  
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu araştırmada Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenenlerin yazma kaygıları cinsiyet, ülke, Türkiye’de bulunma süresi, Türkiye’ye gelmeden önce Türkçe eğitimi alma, dil becerileri, Türkçe öğrenmeyi kolay ya da zor bulma ve ana dilinde yazmayı sevme değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi  Türkçe Öğretim Merkezinde B1 seviyesinde öğrenim gören 98 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Karakuş Tayşi (2018)  tarafından geliştirilen “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik Yazma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde değişkenlere bağlı olarak standart sapma, aritmetik ortalama, ilişkisiz örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma kaygıları farklı alt boyutlarda ülke, Türkçe öğrenmeyi kolay veya zor bulma, ana dilinde yazmayı sevme değişkenine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Farklı değişkenlere göre durum tespiti, öğretim faaliyetlerini düzenleme ve yaşanan problemleri aşma sürecinde yapılacak çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Keywords:

Turkceyi̇ Yabanci Di̇l Olarak Ogrenenleri̇n Yazma Kaygilarinin Cesi̇tli̇ Degi̇skenlere Gore İncelenmesi̇
2019
Author:  
Abstract:

This study aims to study the writing concerns of those who learn Turkish as a second language according to gender, country, duration of residence in Turkey, learning Turkish before arriving in Turkey, language skills, finding easy or difficult to learn Turkish and love writing in their native language. A visual scan model has been used to this goal. The research study group consists of 98 students studying at the level B1 at the University of Kütahya Dumlupınar and the University of Gazi in the 2018-2019 educational year. In the study, the data collection tool was developed by Karakuş Tayşi (2018) using the "Turkish as a Foreign Language Teacher's Writing Worry Measurement". In data analysis, according to the variables, standard deviation, arithmetic average, unrelated sampling t-test, one-way variance analysis (ANOVA) was used. The writing concerns of foreign students who learn Turkish have shown significant differences according to the variable of love to write in their native language, easy to find or difficult to learn Turkish in different subdimensions. According to the different variables, the situation identification will contribute to the work to organize the teaching activities and overcome the problems that occur in the process.

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Field :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Filoloji; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 563
Cite : 3.922
2023 Impact : 0.358
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi