Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 37
 İndirme 13
Uni̇versi̇teleri̇n Beden Egi̇ti̇mi̇ ve Spor Yuksekokullarindaki̇ Ogrenci̇leri̇n Yabanci Di̇le Bakis Acilari ve Yeterli̇li̇kleri̇
2017
Dergi:  
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma 2012 – 2013 akademik yılında Balıkesir Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerinde okuyan öğrenciler üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen veriler anket yöntemiyle toplanmış olup, verilerin istatistiksel analizi SPSS 20.0 paket programıyla çözümlenmiş, mevcut verilerin analizinde ki-kare testi ile frekans ve yüzdelik dağılımları kullanılmıştır. Bu çalışmada, öğrencilerin yabancı dil öğretiminin kendileri için gerekli olduğu fikrine tamamen katıldıkları, okulu bitirdikten sonra daha kolay iş bulma imkânı sağlayacaklarını düşünmekle beraber, yeterli araç-gereç olmadığı, ders saatinin azlığı, yabancı dil öğretim elemanlarının derste kullandıkları metod ve tekniklerin yetersizliği, ders kitaplarının dil seviyelerine göre zor olduğu nedenleriyle yabancı dil eğitiminin yeterli olmadığı düşüncesine katıldıkları görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı, daha iyi yabancı dil öğretimi için, seviye tespiti yapılarak sınıfların ayrılması ve hazırlık sınıfı konulması, ders kitaplarının karma Türk-Yabancı yazarlardan oluşması, ders işleyişinde öncelikle temel gramer bilgilerine ağırlık verilmesi, günlük ve mesleki konularla ilgili konuşma ve çeviri çalışması yapılması, ders işleyişinde yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sadece konuşma dersine girmesi gerekliliği sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Students’ Point Of Views and Qualifications On Foreign Language At High Schools For Physical Education and Sports In Universities1
2017
Yazar:  
Özet:

This research was carried on the students studying at Balıkesir University, Sakarya University, Muğla Sıtkı Koçman University, Dumlupınar University, Çanakkale Onsekiz Mart University, Celal Bayar University, Adnan Menderes University and Trakya University in Physical Education and Sports High Schools during the academic year of 2012-2013. The data obtained from this research were collected by using questionnaire method the statistical analysis of the data was analyzed using SPSS 20.0 programme package. In the analyzing of the present data, repetition frequency, percentage distribution, and chi-square tests were used. In this research, although the students participate the idea of learning a foreign language is fully necessary for them, and they also think a foreign language would provide them an easy opportunity to find a job after graduated the school, it was seen that they agree with the idea of foreign language education is insufficient because of the inadequate equipment, the lack of teaching hours, the lack of foreign language teaching methods and techniques using in the course, and the level of difficulty of the language text books. Thus, for better foreign language teaching, these results emerged. These are as follows the level grade separation should perform after the level grade test, the preparatory classes should be opened in the first year, the text books should be used written by mixed-authors TurkishForeign , grammar should be taught primarily, spoken exercises and translation should be done about the professional and daily subjects, in teaching, foreign teachers should only take part in spoken lessons

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Alan :   Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 427
Atıf : 1.387
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini