Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 125
 İndirme 71
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
2019
Dergi:  
Turkish Studies Educational Sciences
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı; Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli öğrencilerin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemi olarak tarama yöntemi seçilmiş ve Şen ve Boylu (2017) tarafından geliştirilen ve güvenirlik analizi yapılmış 13 maddelik likert tipi “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik Yazma Kaygısı Ölçeği” ile veriler elde edilmiştir. Nitel araştırma yönteminde ise olgubilim modeli seçilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak nitel veriler elde edilmiştir. Araştırmanın nicel kısmı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğrenen 123 Suriyeli öğrenciye nitel kısmı ise örneklemden gönüllülük esasına dayalı olarak seçilecek 25 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen nicel verilerinin çözümlenmesinde SPSS 17.0 programı kullanılarak bağımsız örneklemler t-testi analizinden yararlanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli öğrencilerin yazma kaygısı taşıdıkları ancak bu kaygı düzeyinin yüksek olmadığı ve öğrencilerin Türkçe yazma çalışmalarına karşı olumlu bir bakış açısı sergiledikleri ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Students Who Learn Turkish As A Foreign Language Are Reviewed By Various Variables Of The Writing Resources Of The Turkish Students
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to study the writing concerns of Syrian students who learn Turkish as a foreign language in terms of various variables. Quantitative and qualitative research methods have been used together. The scan method was chosen as the Nicel research method and the data was obtained with the 13 material likert type "Turkish as a foreign language learning scale of writing anxiety" developed by Shen and Boylu (2017) and reliability analysis. The research method is selected as a model. Qualitative data were obtained using the semi-configured interview form developed by the researcher. Quantitative part of the study is Kilis 7 December University Turkish and Foreign Languages Teaching Applied and Research Center for 123 Syrian students who learn Turkish and qualified part of the study is applied to 25 students who will be selected based on the essence of volunteering from sample. In the analysis of the quantitative data obtained in the study, the SPSS 17.0 program used the independent sampling t-test analysis. Analysis of data is used by content analysis. The study found that the Syrian students who learn Turkish as a foreign language have a writing concern but that the level of concern is not high and that the students have a positive view of Turkish writing studies.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Turkish Studies Educational Sciences

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 752
Atıf : 1.080
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini