Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 91
 İndirme 31
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Dinleme Becerisine Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
2020
Dergi:  
Turkish Studies Language and Literature
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada amaç, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirme sürecinde ortaya çıkan kaygı durumlarının belirlenmesidir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin dinleme becerisine yönelik kaygı düzeylerini tespit edebilmek amacıyla, nicel veri toplama aracı olarak Polat ve Erişti (2018) tarafından geliştirilen “Yabancı Dilde Dinleme Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Tarama modelinde yürütülen bu araştırmanın nicel verilerinin analizinde betimsel ve kestirimsel istatistik teknikleri kullanılmış veriler SPSS 21’de (Sosyal Bilimler için İstatistik Programı) analiz edilmiştir. Çalışmanın nitel boyutunda ise araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile öğrencilerin dinleme kaygıları ile ilgili görüşleri alınmış, görüşme sonrası elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın örneklemini Kilis 7 Aralık Üniversitesi, TÖMER’de (Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi) Türkçe öğrenen B2 kurundaki 118 Suriyeli öğrenci oluşturmaktadır. Nitel verilerin elde edilmesinde gönüllülük esasına bağlı kalarak seçilen 10 öğrenciden yararlanılmıştır. Çalışma ile Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli öğrencilerin cinsiyet özelliklerinin dinleme kaygısını etkileyen bir faktör olduğu; yaş, ikamet edilen yerleşim birimi gibi değişkenlerin dinleme kaygısını etkileyen bir faktör olmadığı sonucuna varılmıştır. Dinlenilenleri takip edememe, metinleri dinleme sayısını yetersiz görme, dinleme metinlerinin hızlı ve ses kalitelerinin kötü olma durumları, dinleme kaygılarının sebepleri arasında gördükleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Students who learn Turkish as a foreign language are concerned about listening skills
2020
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to identify the concerns arising in the process of developing listening skills for Syrian students who learn Turkish as a foreign language. In order to identify the levels of anxiety towards the listening skills of the Syrian students who learn Turkish as a foreign language, the "External Language Hearing Anxiety Measurement" developed by Polat and Erişti (2018) has been used as a quantum data collection tool. The data used in the analysis of the quantitative data of this research conducted in the scan model is analyzed in SPSS 21 (Statistical Program for Social Sciences). In the quality size of the study, the semi-configured interview form developed by the researcher and the opinions of students about listening concerns were taken, the data obtained after the interview was subject to content analysis. The examples of the study are formed by 118 Syrian students in the B2 course learning Turkish in Kilis 7 December University, TOMER (Turkish and Foreign Languages Applied and Research Center). 10 students have been selected to obtain qualifying data, depending on the essence of volunteering. The study has concluded that the sexual characteristics of the Syrian students who learn Turkish as a foreign language are a factor that affects the listening concern; the age, the resident settlement unit and the variables are not a factor that affects the listening concern. It has been found that they have not been able to follow the rested, the lack of sight of the number of text listening, the rapid and poor sound quality of the listening texts, the causes of listening concerns.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Turkish Studies Language and Literature

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 748
Atıf : 276
Turkish Studies Language and Literature