User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 5
 Views 23
 Downloands 6
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Finlandiyalı Öğrencilerin Türkiye ve Türkçe Algısı
2021
Journal:  
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Author:  
Abstract:

Yabancı dil öğretiminde, bireylerin hedef dile ilişkin algılarının belirlenmesi, öğrencilerin tutum, özyeterlik gibi duyuşsal becerileri ve sürecin niteliği açısından önem taşımaktadır. Helsinki Üniversitesi Diller Bölümünde Türkçe öğrenenlerin Türkiye ve Türkçe’ye yönelik algılarının belirlendiği çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) desenine uygun olarak yürütülmüştür. Verilerin toplanması aşamasında katılımcılardan, “Türkçe ……… gibidir çünkü…………………….. Türkiye …………………………… gibidir çünkü………………………...” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Katılımcıların, Türkiye’ye ilişkin 21 Türkçe’ye ilişkin ise 6 metafor ürettikleri görülmüştür. Bu metaforlardan 2’si olumsuz olarak değerlendirilirken diğer metaforların olumlu metaforlar olduğu gözlenmiştir. Türkiye’ye yönelik metaforlar, yiyecek/gıda, çok kültürlülük, Türklerin özellikleri, tabiat, ev, ön görülemezlik, kültürel köprü, değerli maden ve olumsuz algılar temalarında Türkçe’ye yönelik algılar ise, Türkçenin özellikleri ve Türkçe öğrenmek temaları altında toplanmıştır. Katılımcıların Türkçe ve Türkiye’ye yönelik algıları genel olarak olumlu iken, bazı olumsuz algıları da bulunmaktadır. Bu ve bunun gibi diğer olumsuz algıların giderilmesi ve olumlu yaklaşımların pekiştirilmesi için ilgili ülkelerde kültürel diplomasi, ortak özelliklere vurgu yapılması, Türkiye’nin daha fazla ve doğru tanıtılması için çeşitli etkinlikler yapılmalıdır. Ayrıca, Türkoloji bölümü desteklenerek Finlandiya’nın diğer üniversitelerinde de bölümün açılması için girişimlerde bulunulmalıdır.

Keywords:

The Perception Of Turkey and The Turkish Language Of The Finnish Students Learning Turkish As A Foreign Language
2021
Author:  
Abstract:

Determining the perception of individuals related to the target language is important in terms of the quality of students’ attitudes and affective skills such as self-efficacy and of the learning process. The study analyzes the perceptions of the students who have studied at the University of Helsinki, Department of Languages related to Turkey and Turkish. It is conducted in accordance with the phenomenology design which is one of the methods of qualitative research. In order to collect data for the research the students were asked to complete the sentences such as “Turkish is like………, because……….”; “Turkey is like…….., because…………………”. The students have produced 21 metaphors related to Turkey and 6 metaphors to Turkish. It has been observed that two of the metaphors have negative connotations, whereas the rest of them were positive metaphors. It has been found out that that the metaphors related to Turkey are in the themes of food, multi-culturalism, the properties of the Turkish people, nature, unpredictability, cultural bridge, precious metal and negative perception. The perceptions as to Turkish are in the themes of the properties of the Turkish language and learning Turkish. While the perceptions of the participants are generally positive towards Turkey, there are some negative perceptions, as well. In order to remove these kinds of negative perceptions and to reinforce positive attitudes cultural diplomacy, emphasizing common values and some more activities introducing Turkey in a better way are required. Besides, by supporting the departments of Turkology, in the other universities of Finland, the department must be initiated.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Field :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 2.020
Cite : 1.475
2022 Impact : 0.295
Quarter
Basic Field of Philology
Q1
19/86

Basic Field of Social, Humanities and Administrative Sciences
Q2
179/509

Basic Field of Educational Sciences
Q2
114/232

Basic Field of Fine Arts
Q2
26/92

RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi