Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 8
 Görüntüleme 160
 İndirme 66
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin İmam Hatip Lisesi, Meslek Dersi Öğretmeni ve İdarecilerine İlişkin Metaforik Algıları
2019
Dergi:  
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni ve İmam Hatip Lisesi idaresine ilişkin algılarını metaforlar yoluyla tespit etmektir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik (olgubilim) desende tasarlanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yoluyla belirlenen çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 5 farklı İmam Hatip Lisesinde 9. ve 12. sınıfta öğrenim gören 412 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri katılımcıların, “İmam Hatip Lisesi…gibidir; çünkü…”, “İmam Hatip Lisesi Meslek dersi öğretmeni… gibidir; çünkü…”, “İmam Hatip Lisesi idaresi…gibidir; çünkü…” cümlelerini tamamlamaları yoluyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tümevarımcı içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi sonucu oluşturulan temalar/kategoriler SPSS programında frekans, yüzde ve çapraz tablo olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, öğrencilerin “imam hatip lisesi” ile “imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerine” ilişkin algılarının olumlu olduğu, fakat İmam Hatip Lisesi idarecilerine ilişkin algılarının ise olumsuz olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında erkek öğrencilerin, imam hatip ortaokulundan mezun öğrencilerin ve 9. Sınıf öğrencilerinin metaforik algılarının daha olumlu olduğu görülmüştür. Özet: Bu çalışmanın temel amacı, İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni ve İmam Hatip Lisesi idaresine ilişkin algılarını metaforlar yoluyla tespit etmektir. Türk eğitim sistemi içerisinde yer alan İmam Hatip Liseleri 1924 yılında açılmış,  hem mesleğe hem de yükseköğretime öğrenci yetiştiren bir ortaöğretim kurumudur. Öğretim programında yer alan derslerin ortalama %40’ı dini mesleki dersler, %60’ı ise kültür derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerini meslek dersleri öğretmenleri vermektedir. Bu okulların yönetiminde, meslek dersi öğretmenlerinin yanında farklı branşlara ait idareciler de bulunmaktadır. Türkiye’de 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle  ortaöğretime devam eden öğrencilerin %11’i bu okulları tercih etmektedir. Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik (olgubilim) desende tasarlanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yoluyla belirlenen çalışma grubu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 5 farklı İmam Hatip Lisesinde 9. ve 12. sınıfta öğrenim gören 412 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri nitel araştırmada veri toplama tekniği olarak kullanılan metaforlar yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri katılımcıların, “İmam Hatip Lisesi…gibidir; çünkü…”, “İmam Hatip Lisesi Meslek dersi öğretmeni… gibidir; çünkü…”, “İmam Hatip Lisesi idaresi…gibidir; çünkü…” cümlelerini tamamlamaları yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde tümevarımcı içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi sonucu oluşturulan temalar/kategoriler (olumlu-olumsuz) SPSS programında frekans, yüzde ve çapraz tablo olarak analiz edilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin, İmam Hatip Lisesine ilişkin 140, meslek dersi öğretmenlerine ilişkin 147, idarecilere ilişkin 161 metafor ürettikleri görülmüştür. Ürettikleri metaforların analiz edilmesi sonucunda, temelde olumlu ve olumsuz olmak üzere iki kategoride toplandığı anlaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin ortalama üçte ikisi (%63,3) İmam Hatip Lisesine ilişkin olumlu metafor (93) üretirken, üçte biri (%36,7) ise olumsuz (47) metafor üretmiştir. Olumlu olarak üretilen metaforlar içerisinde en sık tekrarlanan metaforların “Evimiz (33/%8,01)”, “Aile ( 24/% 5,83) ve “Kur’an Kursu (14/%3,40)” metaforlarının olduğu; olumsuz olarak en sık tekrarlanan metaforların ise “Cezaevi/hapishane (76/%18,45)”, “Düz lise (12/%18,45)”, “Kötü bir yer (6/%6)” şeklinde olduğu görülmüştür. Bu bulgulara göre öğrencilerin yarıdan fazlasının İmam Hatip Lisesine ilişkin olumlu metaforik algıya sahip oldukları söylenebilir. Araştırmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre İmam Hatip Lisesini daha fazla olumsuz algıladıkları görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin dörtte üçü (%77,4) meslek dersi öğretmenlerine ilişkin  olumlu (98) metafor üretirken, beşte birlik kısmın (%22,6) ise olumsuz (49) metafor ürettikleri belirlenmiştir. Olumlu olarak üretilen metaforlar içerisinde en sık tekrarlanan metaforların “İyi biri (34/%8,25)”, “Abla-abi (32/%7,77)”, “Aile (31/%7,52)”, metaforlarının olduğu; olumsuz olarak en sık tekrarlanan metaforların ise “Kötü biri (10/%2,42)”, “Diğer öğretmen (7/%1,70)”, “Sıkıcı (6/%1,46)” şeklinde olduğu görülmüştür. Bu bulgu öğrencilerin büyük çoğunluğunun meslek dersi öğretmenlerine ilişkin olumlu metaforik algıya sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin üçte biri (%35) idarecilere ilişkin  olumlu (67)  metafor üretirken, üçte ikisinin (%65) ise olumsuz (94) metafor ürettikleri belirlenmiştir. Olumlu olarak üretilen metaforlar içerisinde en sık tekrarlanan metaforun “Aile (22/%5,34)”, “İyi biri (14/%3,40))”, “Disiplinli (7/%1,70)” metaforlarının olduğu; olumsuz olarak en sık tekrarlanan metaforların ise “Gardiyan (32/%7,77)”, “Aşırı disiplinli (30/%7,28)”, “Kötü (30/%7,28)” şeklinde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin oluşturduğu diğer metaforların “diktatör, baskıcı, polis, hapishane, hapishane müdürü, sert, baskıcı baba, mahkeme salonu, komutan, dedektif, askerlik” gibi baskı ifade eden metaforlar olması dikkat çekicidir. Bu veriler idarecilerin öğrencilerin yarıdan fazlası tarafından olumsuz olarak algılandığı; idarecilerin öğrencilerin zihninde baskı yapan eğitimci imajı bıraktığı söylenebilir. Araştırmada kız öğrencilerin (%77) erkek öğrencilere (%41,3) göre okul idaresini daha fazla olumsuz algıladıkları görülmüştür. Sonuç olarak, İHL öğrencilerinin okullarına ve meslek dersi öğretmenlerine ilişkin metaforik algılarının olumlu yönde olduğu, fakat okul idarecilerine karşın olumsuz olduğu görülmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin idareci algıları üzerine farklı çalışmaların yapılması gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Issues Of The Teachers Of The Teachers Of The Teachers Of The Teachers Of The Teachers Of The Teachers Of The Teachers Of The Teachers Of The Teachers Of The Teachers Of The Teachers
2019
Yazar:  
Özet:

The purpose of this study is to identify the perceptions of the students of the Imam Hatip High School, Imam Hatip High School, Imam Hatip High School, and Imam Hatip High School management through metaphors. The research is designed in phenomenological (olgubilim) designs from the quality research patterns. The work group, determined by measurement sampling from targeted sampling methods, consists of 412 students studying in 9th and 12th classes in 5 different Imam Hatip High Schools in the 2018-2019 educational year. The data of the study were collected by the participants, "Imam Hatip High School is...gib; because...", "Imam Hatip High School is a professional class teacher... because...", "Imam Hatip High School is...gib; because..." by completing the sentences. In the analysis of the obtained data, the tube-productive content analysis method has been used. Themes/categories created as a result of content analysis are analyzed as a frequency, percentage and cross-table in the SPSS program. According to the research, the perceptions of students about "imam hatip high school" and "imam hatip high school professors" are positive, but their perceptions about Imam hatip high school administrators are negative. For example, students from the high school, and 9 students from the high school. Students’ metaphoric perceptions were more positive. Summary: The main purpose of this study is to identify the perceptions of the students of Imam Hatip High School, Imam Hatip High School, Imam Hatip High School, and Imam Hatip High School management through metaphors. The Imam Hatip High School, which is located within the Turkish education system, was opened in 1924 and is a secondary education institution that educates both professional and higher education students. Average 40% of the courses included in the curriculum consist of religious professional courses and 60% of the courses included in culture. Teachers teach professions teachers professions. In the management of these schools, along with the teachers of professional classes, there are also administrators of different branches. In Turkey, from the 2018-2019 educational year, 11% of students who continue secondary education prefer these schools. This research is designed in the phenomenological (olgubilim) design from the quality research patterns. The work group, determined by measurement sampling from targeted sampling methods, consists of 412 students studying in 9th and 12th classes in 5 different Imam Hatip High Schools in the 2018-2019 educational year. The data of the research was collected through metaphors used as the data collection technique in the quality research. The data of the study were obtained by the participants, "Imam Hatip High School is...gib; because...", "Imam Hatip High School is a professional class teacher... because...", "Imam Hatip High School is...gib; because..." by completing the sentences. In the analysis of the obtained data, the tube-productive content analysis method has been used. Themes/categories created as a result of content analysis (positive-negative) are analyzed as a frequency, percentage and cross table in the SPSS program. The study found that students produced 140 metaphors about Imam Hatip High School, 147 metaphors about teachers of professional classes, 161 metaphors about administrators. As a result of the analysis of the metaphors they produce, it is clear that they are basically gathered in two categories, both positive and negative. The average two-thirds of the students who participated in the study (63.3%) produced a positive metafor with respect to the Imam Hatip High School (93) while one-thirds (36.7%) produced a negative metafor (47). Positively produced metaphors include the most frequently repeated metaphors "Our house (33/8,01)", "Family ( 24/% 5,83) and "Course of the Qur'an (14/% 3,40)" and the most frequently repeated metaphors are "Church/Church (76/% 18,45)", "Right High School (12/% 18,45)", "A Bad Place (6/% 6)". According to these findings, more than half of students can be said that they have a positive metaforic perception of the Imam Hatip High School. The study found that girls and girls were more negative than boys in the high school. Three-quarters of the students involved in the study (77.4 percent) produced positive (98) metaphors for their teachers in professional classes, while the fifth unit (22.6 percent) produced negative (49) metaphors. The most frequently repeated metaphors in the positively produced metaphors are the "Good one (34/%8,25)", "Brother-abby (32/%7,77)", "Family (31/%7,52)", and the most frequently repeated metaphors in the negative are the "Bad one (10/%2,42)", "Other teacher (7/%1,70)" and "Tomable (6/%1,46)". This finding shows that the vast majority of students have a positive metaphoric perception of their teachers of professional classes. One-third of the study participants (35 percent) produced positive (67) metaphors for administrators, while two-thirds (65 percent) produced negative (94) metaphors. The most frequently repeated metaphors are "Family (22/%5,34)", "Good one (14/%3,40))", "Disciplinary (7/%1,70)" and the most frequently repeated metaphors are "Gardiyan (32/%7,77)", "Extrême disciplinary (30/%7,28)", "Bad (30/%7,28)". It is remarkable that other metaphors formed by students are metaphors expressing pressure, such as "dictator, oppressor, police, prison, prison manager, hard, oppressive father, court hall, commander, detective, military". These data can be said that administrators were negatively perceived by more than half of students; administrators left the educational image that pressed the students' minds. The study found that girls (77%) saw school management more negatively than boys (41.3%). As a result, it seems that the metaphoric perceptions of the IHL students about their schools and teachers of professional classes are in a positive direction, but in spite of the school administrators are negative. In this context, it can be said that different studies on the student's administrative perceptions should be carried out.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Alan :   İlahiyat

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.185
Atıf : 2.590
2022 Impact/Etki : 0.232
Quarter
İlahiyat Temel Alanı
Q2
28/102

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi