Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 25
 İndirme 8
A Relational Analysis Of Teachers’ Approaches To Curriculum Design and Classroom Management Styles / Ogretmenlerin Egitim Programi Tasarim Yaklasimi Tercihleri ve Sinif Yonetimi Stilleri Uzerine İliskisel Bir İnceleme
2021
Dergi:  
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihleri ile sınıf yönetimi stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeli ile tasarlanan araştırmanın örneklemini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 334 öğretmen oluşturmuştur. Örneklem seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercih Ölçeği ve Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik (aritmetik ortalama, standart sapma), Pearson korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın ilk sorusunun sonuçlarına göre öğretmenlerin ağırlıklı olarak öğrenen merkezli tasarımları ve yetkeci sınıf yönetimi stillerini tercih ettikleri saptanmıştır. Araştırmanın ikinci sorusuna göre öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihleri ile sınıf yönetimi stilleri arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Araştırmanın üçüncü sorusuna göre ise öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihlerinin sınıf yönetimi stillerini anlamlı şekilde yordadığı saptanmıştır. Buna göre eğitim programı tasarım yaklaşımı tercihleri; otoriter sınıf yönetimi stilleri alt boyutundaki değişimin yaklaşık % 17’sini, ilgisiz sınıf yönetimi stilleri alt boyutundaki değişimin yaklaşık % 5’ini, yetkeci sınıf yönetimi stilleri alt boyutundaki değişimin yaklaşık % 25’ini, serbest sınıf yönetimi stilleri alt boyutundaki değişimin yaklaşık % 9’unu açıklamaktadır. Bu bakımdan eğitim programı tasarım yaklaşımlarının öğrenme-öğretme süreci açısından önemine ilişkin öğretmenlere yönelik hizmet-içi eğitim uygulamaları düzenlenebilir. Ayrıca yapılacak olan başka bir çalışmada daha büyük bir örneklem kitlesi ile karma yöntem kullanılarak daha detaylı sonuçlara ulaşılabilir.

Anahtar Kelimeler:

Null
2021
Yazar:  
0
2021
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to examine the relationship between teachers’ approaches to curriculum design and classroom management styles. The sample of the study, which was designed using a correlational survey model, consisted of 334 teachers working in various schools in Turkey during the 2020 – 2021 academic year. The sampling method employed was convenient sampling. The Approaches to Curriculum Design Scale and the Classroom Management Styles Scale were used as data collection tools. Descriptive statistics (arithmetic mean & standard deviation), Pearson’s correlation coefficients, and multivariate regression analysis were used to analyze the data set. Analysis of the results of the study’s first question revealed that teachers, to a large degree, prefer learner-centered curriculum designs as well as the authoritative classroom management style. Within the purview of the second question of the study, significant relationships between teachers’ approaches to curriculum design and classroom management styles were examined. Analysis of the results of the study’s third question showed that teachers’ approaches to curriculum design significantly predicted classroom management styles. Consequently, teachers’ approaches to curriculum design were found to account for 17% of the variance of the authoritarian classroom management sub-dimension, 5% of the variance of the uninvolved classroom management sub-dimension, 25% of the variance of the authoritative classroom management sub-dimension, and 9% of the variance of the permissive classroom management sub-dimension. Keeping this in mind, various in-service training programs regarding the importance of approaches to curriculum design during the teaching and learning process can be organized. In addition, in another study to be conducted, more detailed results can be obtained by using the mixed method with a larger sample size.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Fen Bilimleri ve Matematik; Güzel Sanatlar; Sağlık Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 432
Atıf : 960
2022 Impact/Etki : 0.674
Quarter
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Q1
6/122

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
28/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
31/232

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q1
4/92

Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Q1
4/188

Spor Bilimleri Temel Alanı
Q1
2/39

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi