Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 91
 İndirme 38
Öğretmenlerin Öğretme-öğrenme Anlayışları ile Sınıf Yönetimi Stilleri Arasındaki İlişki
2020
Dergi:  
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin öğretme-öğrenme anlayışları ile sınıf yönetimi stilleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bursa’da görev yapmakta olan çeşitli branşlardaki 243 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Chan ve Elliott (2004) tarafından geliştirilen ve Aypay (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği” ile Kris (1996) tarafından geliştirilen ve Aktan ve Sezer (2018) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın ilk sorusuna ilişkin bulgulara göre öğretmenlerin ağırlıklı olarak yapılandırmacı öğretme-öğrenme anlayışını benimsediği saptanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin en çok benimsedikleri sınıf yönetimi stillerinin sırasıyla; serbest, yetkeci, otoriter ve ilgisiz sınıf yönetimi stilleri olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın ikinci sorusuna ilişkin bulgulara göre öğretme-öğrenme anlayışları ile sınıf yönetimi stillerinin bazı alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Araştırmanın üçüncü sorusuna ilişkin bulgulara göre ise öğretme-öğrenme anlayışlarının, ilgisiz sınıf yönetimi stili dışındaki, diğer sınıf yönetimi stillerini anlamlı şekilde yordadığı saptanmıştır. Yapılandırmacı öğretme-öğrenme anlayışı serbest ve yetkeci sınıf yönetimi stillerini anlamlı şekilde yordarken, geleneksel öğretme-öğrenme anlayışı ise otoriter sınıf yönetimi stilini anlamlı şekilde yordamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Relationship Between Teachers' Teaching-learning Concepts and Class Management Styles
2020
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to study the relationship between teaching-learning concepts of teachers and class management styles. The research work group formed 243 teachers in various branches who are working in Bursa in the 2017-2018 educational year. The data collection was developed by Chan and Elliott (2004) and adapted by Aypay (2011) to Turkish with the "Teaching and Learning Understanding Scale" developed by Kris (1996) and adapted by Aktan and Sezer (2018) to Turkish with the "Class Management Styles Scale". The analysis of the data used visual statistics, Pearson correlation analysis and multi-linear regression analysis. The findings on the first question of the study found that teachers primarily adopted the structural teaching-learning understanding. It is also identified that the class management styles that teachers most accept, respectively, are free, authorized, authorized and irrelevant class management styles. The findings on the second question of the study found meaningful relationships between teaching-learning concepts and some subdimensions of class management styles. According to the findings concerning the third question of the study, it has been found that teaching-learning concepts significantly influence other class management styles, except the uninterested class management style. The structurating teaching-learning concept makes sense of free and authorized class management styles, while the traditional teaching-learning concept makes sense of authorized class management styles.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 313
Atıf : 476
2022 Impact/Etki : 0.174
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
170/232

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi