User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 68
 Downloands 32
Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin Konuşma Kaygıları Üzerine Bir İnceleme
2020
Journal:  
International Journal of Languages Education and Teaching
Author:  
Abstract:

Bu çalışmada yurtdışından ülkemize gelmiş ve Türkçe öğrenen uluslararası üniversite öğrencilerinin konuşma kaygıları incelenmiştir. Betimsel tarama modelindeki bu çalışmada, Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerdeki konuşma kaygısını ölçmek amacıyla Sınıf Kaygısı Ölçeği’nden uyarlanan Yabancı Dil Konuşma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireylerin konuşma kaygıları kişisel, eğitsel ve çevresel boyutlarda incelenmiştir. Bunun yanı sıra toplam ölçek puanlarından yola çıkılarak öğrencilerin kaygı düzeyleri ve kaygı sebepleri tespit edilmiştir. Ayrıca boyutların ve tüm ölçeğin, cinsiyet, milliyet, kur düzeyi, öğrenim görülen bölüm ve üniversite değişkenleri ile ilişkisi incelenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de 11 farklı üniversitede eğitim gören farklı kurlarda ve farklı bölümlerde eğitim gören 680 uluslararası öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin genel olarak konuşma kaygı düzeylerinin düşük olduğu göze çarpmaktadır. Cinsiyet değişkenine göre ölçekten elde edilen veriler incelendiğinde, eğitsel ve çevresel alt boyutlar ile toplam ölçek puanlarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Cinsiyet değişkeninin kişisel alt boyutunda ise anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Söz konusu bu boyutta kadınların kaygılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin ülkemize geldikleri ülkeler değişkeninde anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. En düşük Türkçe konuşma kaygısı yaşayan öğrencilerin Orta Asya ülkelerinden geldikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra en yüksek konuşma kaygısı yaşayan öğrencilerin Uzakdoğu ülkelerinden gelen öğrenciler olduğu görülmektedir.

Keywords:

A review of the speech concerns of international students learning Turkish as a second language
2020
Author:  
Abstract:

This study examined the speech concerns of international university students who came to our country from abroad and learned Turkish. In this study in the visual scan model, the Foreign Language Speaking Anxiety Measure was used, adapted from the Class Anxiety Scale to measure the speech anxiety in international students learning Turkish. In the study, the speech concerns of individuals who learn Turkish as a foreign language have been studied in personal, educational and environmental dimensions. In addition, starting from the total scale scores, students’ anxiety levels and anxiety causes have been identified. It has also been studied the proportions and the relationship of the entire scale, gender, nationality, rate level, the study department and the university variables. This study was conducted with 680 international students studying at 11 different universities in Turkey in different courses and departments. The data obtained from the study was analyzed with the SPSS 20.0 program. According to the findings obtained, students who learn Turkish as a foreign language in general have a low level of speech anxiety. When data obtained from the scale according to the gender variable were studied, there was no significant difference between the educational and environmental subdimensions and the total scale points. In the personal dimension of the gender variable, there is a significant difference. This is the result that women’s concerns are higher. The findings from the study showed significant differences in the country where students came to our country. Students with the lowest Turkish speech concern have been found to come from the countries of Central Asia. In addition, it is seen that the highest speaking concerns are students from the Far East countries.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


International Journal of Languages Education and Teaching

Field :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 881
Cite : 1.220
International Journal of Languages Education and Teaching