Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 98
 İndirme 41
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Kaygısı Bir Engel mi?
2018
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Yabancı dil öğretiminde okuma becerisi eğitimi sürecinde okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi önemli bir yere sahiptir. Ancak okuma becerisinin gelişimine etki edecek olan kaygı durumunun öğrenimin önünde engel oluşturduğu düşünülmektedir. Araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin okuma kaygısının başarıya etkisinin belirlenmeye çalışılmasıdır. Bu araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmaktadır. Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi TÖMER bünyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B düzeyindeki 87 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Altunkaya (2015) tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuma Kaygısı Ölçeği” ve alan uzmanları tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Ölçek beş dereceli likert ölçekten oluşmaktadır. Ölçek okuma becerisi korkusu, dilbilgisi kaygısı, okuduğunu anlama endişesi olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlara göre belirlenen puanlar o boyutun içerdiği özelliğin arttığını göstermektedir. Araştırmanın birinci evresinde Altunkaya (2016) tarafından geliştirilen geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan “Yabancı Dil Olarak Türkçe Okuduğunu Anlama Başarı Testi” uygulanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda öğrencilerin başarı testlerinden elde edilen puanları ile okuma kaygıları arasındaki ilişki çözümlenmiştir. Öğrencilerin kaygı durumu ile okuma becerileri arasındaki ilişkinin tespitiyle daha etkin okuma becerisi eğitiminin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

Is Reading Anxiety An Obstacle In Teaching Turkish As A Foreign Language
2018
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

In foreign language teaching, the development of reading comprehension skills has a key place in the process of reading skills education. However, it is thought that the state of anxiety, which will influence the development of reading skills, poses a challenge for learning. The aim of this study is to determine the influence of reading anxiety on the success of the foreign students who learn Turkish as a foreign language. In this study, relational screening model is used. The population of the research is composed of 87 students in the B level who learn Turkish as a foreign language in TÖMER of the University of Sakarya. The data of the study were collected with "The Reading Anxiety Scale for Those Who Learn Turkish as a Foreign Language" developed by Altınkaya (2015), and "Personal Information Form" prepared by domain experts. The scale consists of a five-point Likert scale and has three sub-dimensions: fear of reading skill, grammar anxiety, and reading comprehension anxiety. The scores based on the sub-dimensions increase compared to the feature that the dimension contains. In the first phase of the study, the "Turkish Language Reading Comprehension Achievement Test" was applied. The test was developed by Altunkaya (2016) and has passed the validity and reliability tests. This study has concluded that there is a relationship between the students' achievement test scores and their reading anxiety. A more effective reading skill education should be implemented by determining the relationship between students' anxiety and reading skills.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Turkish Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 12.054
Atıf : 47.329
Turkish Studies