Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 125
 İndirme 58
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Okur Özyeterlikleri ile Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki
2017
Dergi:  
International Journal of Language Academy
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, Malatya ilinde İnönü TÖMER’de ve kampta yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B2 düzeyinde 137 öğrencinin okur özyeterlik algıları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak Kan ve Güngör (2016) tarafından geliştirilen ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilere Yönelik Okuma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeği’ ve Altunkaya (2016) tarafından geliştirilen ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuduğunu Anlama Başarı Testi’ kullanılmıştır. Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz neticesinde öğrencilerin özyeterlik algılarının ve okuduğunu anlama düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu; okuduğunu anlama başarısı ve okuma becerisi öz yeterlik algıları arasında çok zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunduğu; okuma becerisi özyeterlik algı düzeylerinin okuduğunu anlama başarı düzeyini artırdığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin okuma özyeterlik algılarının yaş, öğrenim durumu, Türkçe dışında bilinen dil sayısı ve Türkçe öğrenme süresi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, cinsiyet değişkenine göre ise kadın öğrencilerin okuma özyeterlik algılarının erkek öğrencilerden yüksek olduğu görülmüştür. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuduğunu anlama başarı düzeylerinin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, Türkçe dışında bilinen dil sayısı ve Türkçe öğrenme süresi değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık gösterdiği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

The Relationship Between The Skills That Learn As A Foreign Language Learners Read With Their Literary Attributes
2017
Yazar:  
Özet:

in this study, the relationship between the skills of understanding that in the province of malataria was learned as a foreign language in the suburb and the literary perceptions of the population of 137 students in the b2 level 137 were identified as data collection tools in the research, as well as the ability of reading for students who have learned as a kind of language and learned by the subunkaya 2016, the success test was used to understand the potential of the students who have learned in the field of study, and the number of language studies in the direction of the study was determined by the number of different types of language studies, and the number of language studies, which they have learned in the language and learned by the study of different ways to learners, as a different ways, as a different ways, and learned by the study, and learned by the potential language, and the study, and the number of different ways, and the same language, as a significant education, and the education, and the potential of education, and the potential of the study of the study of the education, and the study, and the potential of the potential of the language, and the education of the study of the education in the language, and the education of the language, and the

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
International Journal of Language Academy

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.247
Atıf : 1.561
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini