User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 4
 Downloands 1
Okul Yöneticilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Okul Yönetimi Hakkında Görüşlerinin Kriz Yönetimi Bağlamında İncelenmesi
2022
Journal:  
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Author:  
Abstract:

Bu araştırmanın temel amacı, COVID-19 pandemisi sürecinde okul yönetim sürecini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma paradigmasında durum çalışması temelinde tasarlanmıştır. Araştırmada maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu nedenle, Batman ilindeki çeşitli okul kademelerinde görev yapan, çeşitli yıllara dayanan deneyime sahip 15 okul müdürü araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından ilgili literatürde uzman görüşlerinde dayalı olarak oluşturulan 8 maddelik yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilmiştir.  Veri analizinde içerik analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre COVID-19 krizinin beraberinde getirdiği belirsizlik ve değişiklik durumları eğitim kurumlarını beklenmeyen sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Okul yöneticileri ise bu krizi yönetebilmek amacıyla hijyen güvenliği, öğretimsel önlemler ve düzenleyici önlemler almışlardır. Ancak her nekedar önlem alsalar da altyapı eksikliği, bilgi eksikliği, cihaz eksikliği, koordinasyon eksiliği ve bürokrasi gibi sorunlarla karşılaşmışlardır.

Keywords:

The Covid-19 Pandemy Collection Of The Collection Of The Collection Of The Collection Of The Collection
2022
Author:  
Abstract:

The main objective of this research is to reveal the school management process during the COVID-19 pandemic process. The research is designed on the basis of the situation study in the quality research paradigm. Maximum diversity sample was used in the study. Therefore, 15 school managers with various years of experience working in various school stages in the Batman province were included in the research. The data was obtained from a semi-configured interview form of 8 subjects created by the researcher on the basis of expert opinions in the relevant literature.  Data analysis is used for content analysis. The research finds that the uncertainty and changes brought by the COVID-19 crisis have led educational institutions to unpredictable problems. School managers have taken hygiene safety, educational and regulatory measures to manage this crisis. However, they have faced problems such as lack of infrastructure, lack of information, lack of equipment, lack of coordination and bureaucracy.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 3.460
Cite : 2.493
© 2015-2024 Sobiad Citation Index