User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 62
 Downloands 21
ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARA DAYALI LABORATUVAR UYGULAMALARININ TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRENCİLERİN LABORATUVAR DERSLERİNDEKİ TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
2019
Journal:  
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu araştırmada, çağdaş yaklaşımlara dayalı laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumları üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar meta-analiz yöntemi ile incelenmiştir. Toplam örneklem sayısının 1406 olduğu bu çalışmada, yayın türleri, ölçek türleri, fen alanları, uygulama bölgeleri ve deneysel desen türlerinde moderatör analizi yapılmıştır. Çalışmaların etki büyüklüğü hesaplamaları heterojenlik, yayın yanlılığı ve ara değişken analizleri “Comprehensive Meta Analysis” istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Çağdaş laboratuvar yaklaşımlarının öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumlarına ilişkin genel etki büyüklüğü değeri rastgele etkiler modeli kullanılarak 0.381 ile 0.733 güven aralığında d=0.557 (%95 CI, SE=0.090) olarak belirlenmiştir. Cohen, Manion ve Morrison (2007) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre, çağdaş yaklaşımlara dayalı laboratuvar uygulamalarının, öğrencilerin laboratuvar derslerine yönelik tutumlarını orta düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Yapılan moderatör analizleri sonucunda etki büyüklükleri yayın türleri, çalışılan fen alanları, uygulama bölgeleri, deneysel desen türlerine ve ölçek türlerine göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Keywords:

Contemporary approaches Impact of Laboratory Applications on Students in Turkey's Laboratory Courses: A Meta-Analysis Movement
2019
Author:  
Abstract:

In this study, studies that study the impact of laboratory practices based on contemporary approaches on students’ attitudes towards the laboratory were studied by the meta-analysis method. In this study, with a total number of samples of 1406, moderator analysis was carried out in broadcast types, scale types, fields of science, application areas and experimental patterns. The study’s impact size calculations were made using the statistical program “Comprehensive Meta Analysis” for heterogeneity, publication error and intervariable analysis. The overall impact size of contemporary laboratory approaches on students’ attitudes towards the laboratory is determined as d=0.557 (95% CI, SE=0.090) in the confidence range of 0.381 to 0.733 by using the random impact model. According to the classification made by Cohen, Manion and Morrison (2007) it has been determined that laboratory practices based on contemporary approaches have a medium impact on students’ attitudes towards laboratory courses. The results of the moderators analysis have not identified a significant difference in impact sizes according to the type of publication, the fields of science studied, the areas of application, the type of experimental pattern and the type of scale.

Keywords:

2019
Author:  
Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Field :   Eğitim Bilimleri

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 1.199
Cite : 9.798
2023 Impact : 0.382
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi