Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 62
 İndirme 21
ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARA DAYALI LABORATUVAR UYGULAMALARININ TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRENCİLERİN LABORATUVAR DERSLERİNDEKİ TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
2019
Dergi:  
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada, çağdaş yaklaşımlara dayalı laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumları üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar meta-analiz yöntemi ile incelenmiştir. Toplam örneklem sayısının 1406 olduğu bu çalışmada, yayın türleri, ölçek türleri, fen alanları, uygulama bölgeleri ve deneysel desen türlerinde moderatör analizi yapılmıştır. Çalışmaların etki büyüklüğü hesaplamaları heterojenlik, yayın yanlılığı ve ara değişken analizleri “Comprehensive Meta Analysis” istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Çağdaş laboratuvar yaklaşımlarının öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumlarına ilişkin genel etki büyüklüğü değeri rastgele etkiler modeli kullanılarak 0.381 ile 0.733 güven aralığında d=0.557 (%95 CI, SE=0.090) olarak belirlenmiştir. Cohen, Manion ve Morrison (2007) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre, çağdaş yaklaşımlara dayalı laboratuvar uygulamalarının, öğrencilerin laboratuvar derslerine yönelik tutumlarını orta düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Yapılan moderatör analizleri sonucunda etki büyüklükleri yayın türleri, çalışılan fen alanları, uygulama bölgeleri, deneysel desen türlerine ve ölçek türlerine göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler:

Contemporary approaches Impact of Laboratory Applications on Students in Turkey's Laboratory Courses: A Meta-Analysis Movement
2019
Yazar:  
Özet:

In this study, studies that study the impact of laboratory practices based on contemporary approaches on students’ attitudes towards the laboratory were studied by the meta-analysis method. In this study, with a total number of samples of 1406, moderator analysis was carried out in broadcast types, scale types, fields of science, application areas and experimental patterns. The study’s impact size calculations were made using the statistical program “Comprehensive Meta Analysis” for heterogeneity, publication error and intervariable analysis. The overall impact size of contemporary laboratory approaches on students’ attitudes towards the laboratory is determined as d=0.557 (95% CI, SE=0.090) in the confidence range of 0.381 to 0.733 by using the random impact model. According to the classification made by Cohen, Manion and Morrison (2007) it has been determined that laboratory practices based on contemporary approaches have a medium impact on students’ attitudes towards laboratory courses. The results of the moderators analysis have not identified a significant difference in impact sizes according to the type of publication, the fields of science studied, the areas of application, the type of experimental pattern and the type of scale.

Anahtar Kelimeler:

2019
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.199
Atıf : 9.798
2023 Impact/Etki : 0.382
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi