Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 23
 İndirme 12
Fen Laboratuvarlarında Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
2022
Dergi:  
Kastamonu Education Journal
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada, Türkiye’de laboratuvara dayalı fen öğretimi uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisini inceleyen deneysel çalışmalardan elde edilen bulguların meta-analiz yöntemiyle sentezlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için 2013-2018 yılları arasında Türkiye’de yapılmış çalışmalarla ilgili literatür taraması sonucunda araştırma problemine uygun ve meta-analiz çalışmasına dahil edilebilecek istatistiksel verilere sahip makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri ulusal ve uluslararası veri tabanlarından Türkçe ve İngilizce dillerinde taranarak incelenmiştir. Literatür taraması sonucunda fen laboratuvarlarında öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin öğrencilerin laboratuvar derslerinde olan akademik başarıları üzerine etkisine ilişkin ve kodlama protokolüne uygun verileri içeren toplam 34 çalışma meta-analize dâhil edilmiştir. Toplam katılımcı sayısının 2171 olduğu bu bireysel çalışmalarda; öğrenim düzeyi, yayın türleri, öğretim yöntemleri, fen bilimi alanları ve uygulama bölgeleri türlerinde moderatör analizi, örneklem büyüklüğü ve uygulama süreleri değişkenleri için de meta-regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen çalışmaların tamamının pozitif etki büyüklüğü değerine sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışmaların etki büyüklüğü hesaplamaları; heterojenlik, yayın yanlılığı ve ara değişken analizleri “Comprehensive Meta Analysis Version 2.0” istatistik programı kullanılarak yapılmıştır. Dâhil edilen çalışmalarda heterojen bir dağılım belirlenmiştir (Q=79.41 p<.05, I2=58.44). Öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin öğrencilerin laboratuvar derslerine yönelik akademik başarılarına ilişkin genel etki büyüklüğü değeri rastgele etkiler modeli kullanılarak 0.80 ile 1.09 güven aralığında d=0.94 (%95 CI, SE=0.07) olarak belirlenmiştir. Cohen, Manion ve Morrison (2011) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre, laboratuvara dayalı öğrenme yaklaşımının, öğrencilerin akademik başarılarını orta düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Yapılan moderatör analizleri sonucunda etki büyüklüklerinin; öğrenim düzeyleri, öğretim yöntemleri, yayın türleri, fen bilimi alanları ve uygulama bölgeleri değişkenlerine göre farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca örneklem büyüklüğü ve uygulama sürelerinin etki büyüklükleri ile ilişkisini belirlemek için yapılan meta-regresyon analizleri sonucunda etki büyüklükleri ile uygulama süreleri arasında anlamlı bir sonuç bulunmazken; etki büyüklükleri ile örneklem büyüklüğü arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

The Effect Of Student-centered Teaching Methods In Science Laboratories On Academic Achievements Of The Students: A Meta-analysis Study
2022
Yazar:  
Özet:

In this study, it is aimed to synthesize the results obtained from the experimental studies investigating the effect of laboratory-based science education practices on academic achievements of the students in Turkey via meta-analysis method. For this purpose, articles, master's theses and doctoral dissertations having the statistical data that can be included in the meta-analysis study and appropriate to the research problem as a result of the related literature review made on the studies conducted in Turkey between 2013-2018 were analyzed by reviewing in Turkish and English languages from the national and international databases. As a result of the literature review, a total of 34 studies concerning the effect of student-centered teaching methods in science laboratories on academic achievements of the students in laboratory courses and including appropriate data for the coding protocol were included in the meta-analysis. In these individual studies with totally 2237 participants; moderator analyses were performed for the variables of educational level, publication types, teaching methods, science areas and application regions; whereas, meta-regression analyses were performed for the variables of sample size and application durations. It was determined that all the studies included in the study had a positive effect size value. While the effect size calculations of the studies were performed using heterogeneity, publication bias and intervening variable analyses in the “Comprehensive Meta-Analysis Version 2.0” statistical software. A heterogeneous distribution was determined in the studies included (Q=79.41 p<0.05, I2=58.44). Overall effect size value of student-centered teaching methods concerning academic achievements of the students in laboratory courses was found to be d=0.94 (95% CI, SE=0.07) at the confidence interval of 0.80 and 1.09 using random effects model. According to the classification by Cohen, Manion & Morrison (2011), it was determined that laboratory-based learning approach affected academic achievements of the students moderately. As a result of the moderator analyses, it was found that the effect sizes did not vary according to the variables of educational level, teaching methods, publication types, science areas, and application regions.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Kastamonu Education Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.866
Atıf : 20.164
2023 Impact/Etki : 0.067
Kastamonu Education Journal