User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 1
 Views 1
GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE VERSİYONUNUN GÜVENİRLİK GENELLEME META ANALİZİ
2023
Journal:  
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
Author:  
Abstract:

Sosyal medya bağlamında gelişmeleri kaçırma korkusu olgusunu ölçmek için hem yerli hem de yabancı literatürde birçok ölçek geliştirilmiş ve uyarlamalar yapılmıştır. Bu ölçekleri kullanan çalışmalarda ölçekten alınan puanın güvenirlik değerlerindeki farklılaşma araştırmacıların hangi ölçeği seçmeleri konusunda kafalarının karışmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, literatürde sıklıkla kullanılan gelişmeleri kaçırma korkusu ölçeği Türkçe versiyonuna (GKK-Ö(TV)) yönelik birçok bireysel araştırmada rapor edilen güvenirlik katsayıları için güvenirlik genellemesi meta analizini yaparak ortalama değeri tespit etmek ve farklı örneklem üzerinde bu katsayıların nasıl değiştiğini moderatör analizleri yoluyla incelemektir. Bu doğrultuda, GKK-Ö(TV)’nin güvenilirlik katsayılarındaki farklılaşmayı incelemek için rastgele etkiler modeli kullanılarak güvenilirlik genelleme meta analizinin yanı sıra heterojenlik ve moderatör analizleri gerçekleştirilmiştir. GKK-Ö(TV)’nin 84 çalışmadaki 85 bağımsız örneklem (N = 35,160) yoluyla birleştirilmiş Cronbach alfa değeri istatistiksel olarak anlamlı (p < ,001) bir şekilde .825 (%95 GA [,813 - ,836]) olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, yapılan yayın yanlılığı analizleri sonucunda araştırmada yayın yanlılığına rastlanmamıştır. Önceki çalışmalardaki heterojenlik kaynaklarını açıklamak için hem kategorik hem de sürekli değişkenler kullanılarak moderatör analizleri yapılmıştır. Buna göre, araştırmada yer alan moderatör değişkenlerden hiçbirinin birleştirilmiş Cronbach alfa değerlerini etkilemediği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları, gelecekteki araştırmacıların GKK’yi ölçmek ve değerlendirmek için ölçek seçme konusunda karar vermelerine yardımcı olması beklenmektedir. Anahtar kelimeler: Gelişmeleri kaçırma korkusu, GKK, güvenirlik genellemesi, meta analiz

Keywords:

0
2023
Author:  
Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 597
Cite : 3.364
2023 Impact : 0.241
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi