Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 104
 İndirme 36
Üniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
2019
Dergi:  
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin okul bağlılığına ilişkin algılarını ölçmek için Maroco, Maroco, Campos ve Fredricks (2016) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılarak Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde çeşitli üniversitelerde öğrenim görmekte olan 246 öğrenciden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Davranışsal bağlılık, duyuşsal bağlılık ve bilişsel bağlılık olmak üzere üç boyuttan oluşan ölçek 15 maddelik beşli likert tipinde bir ölçme aracıdır. Ölçeğin geçerlik çalışması kapsamında orijinal ölçek geliştirme çalışmasında elde edilen faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiş boyutlar arası korelasyon analizleri yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında Cronbach alfa güvenirlik katsayısı kestirilmiş ve madde-toplam puan korelasyonları incelenmiştir. Ölçeğin üç boyutlu yapısına ilişkin elde edilen uyum indeksleri, orijinal çalışmadaki üç boyutlu yapıyı destekler niteliktedir. Bu boyutlar davranışsal bağlılık, duyuşsal bağlılık ve bilişsel bağlılık olarak adlandırılmıştır. Ayrıca ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach Alfa değerinin .82 olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda Türkçeye uyarlanan ölçeğin, üniversite öğrencilerinin okula bağlılıklarını ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Adaptation of the scale of school engagement of university students to the Turkish culture: validity and reliability study
2019
Yazar:  
Özet:

This study aims to adapt to the Turkish culture by conducting the validity and reliability study of the "University Students' School Liability Scale" developed by Maroco, Maroco, Campos and Fredricks (2016) to measure the perceptions of university students about school liability. In this regard, the data obtained from 246 students who are studying in various universities during the spring period of the 2016-2017 academic year has been analyzed. The scale, which consists of three dimensions: behavioral commitment, sensual commitment and cognitive commitment, is a measuring tool of 15 ingredient five-liquid type. In the framework of the validity study of the scale, the original scale development study of the factor structure verifying factor analysis (DFA) and the tested interdimensional correlation analysis were performed. In the reliability study of the scale, the Cronbach alpha reliability ratio was shortened and material-totally score correlations were studied. The conformity indicators obtained for the three-dimensional structure of the scale are qualified to support the three-dimensional structure in the original study. These dimensions are called behavioral commitment, emotional commitment and cognitive commitment. The Cronbach Alfa value for the entire scale is .82. The analysis found that the scale adapted to the Turkish language was a valid and reliable measurement tool to measure college students’ commitment to the school.

Anahtar Kelimeler:

Adaptation Of University Student Engagement Inventory To Turkish Culture: Validity and Reliability Study
2019
Yazar:  
Özet:

The purpose of this study was to adapt the “University Student Engagement Inventory” developed by Maroco, Maroco, Campos and Fredricks (2016) into Turkish. To this end, data was collected from 246 university students during the spring term of 2016-2017 academic year. The scale consists of three factors called behavioral engagement, affective engagement and cognitive engagement is a five-point Likert-type measuring instrument consisting of 15 items. In the validity study of the scale, the factor structure obtained in the original scale was tested with confirmatory factor analysis (CFA) and correlation analysis between factors was performed. For the reliability study of the scale, Cronbach alpha values were calculated and corrected item-total correlations were examined. The fit indexes regarding the construct validity of the scale supported the three-factor structure of the original scale. These factors were labelled as behavioral engagement, emotional engagement and cognitive engagement. The Cronbach alpha value of the University Student Engagement Inventory was calculated as .82. These results demonstrated that the scale adapted to Turkish is a valid and reliable instrument for determining the engagement levels of the university students. 

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 861
Atıf : 6.863
2023 Impact/Etki : 0.417
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi