Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 82
 İndirme 32
 Sesli Dinleme 1
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN “KİMYA ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ”NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
2015
Dergi:  
The Journal of Academic Social Science Studies
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada genel kimya dersini alan üniversite öğrencilerinin kimya öz yeterliklerini ölçmek amacıyla, Dalgety, Coll ve Jones (2003) tarafından geliştirilmiş olan “Kimya Tutum ve Deneyimler Anketi (CAEQ)” kullanılmıştır. Söz konusu anketin “kimya öz-yeterliği” kısmı için Türkçeye uyarlama çalışması hedeflenmiş ve sonrasında geçerlik güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ölçek, genel kimya dersi almış/almakta olan ve tamamı üniversite öğrencisinden oluşan toplam 496 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmada Kimya Öz Yeterlik Ölçeğinin (KÖYÖ) orijinal ölçek ile benzer bir faktör yapısına sahip olup olmadığının incelenmesi için doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Orijinali dört faktörlü ve 17 madde olan ölçek için Maksimum Olabilirlik Kestirimi tekniği kullanılarak test edilen ölçme modeline ilişkin analiz sonucunda hesaplanan hata varyansları incelenmiştir. Analizler sonucunda orijinal ölçme modeli ile Türkçeye uyarlanan ölçeğin ölçme modelinin uyumlu olduğu KÖYÖ’nün faktör yapısının doğrulandığı görülmüştür. KÖYÖ’nün güvenirliğinin incelenmesi amacıyla ölçek ve faktörler için Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. KÖYÖ için hesaplanan alfa değeri toplamda .88 (17 madde) şeklindedir. Faktörler arasındaki korelasyon değerlerinin .52 ile .67 arasında değişmesi de ölçeğin faktör yapısının tutarlı olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak KÖYÖ’nün hem faktör düzeyinde hem de ölçek düzeyinde güvenilir ölçme sonuçları verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

The Turkish Adaptation Of The “chemistry Self Efficacy Scale” For University Students: A Validity and Reliability Study
2015
Yazar:  
Özet:

In this study, the “ Chemistry Attitudes and Experiences Survey” developed by Dalgety, Coll and Jones (2003) to assess the chemistry self-efficacy levels of university students at the general chemistry classes was used. The “Chemistry Self Efficacy” section of the survey was adapted into Turkish and then the validity and reliability analysis were made. The survey was administered to total 496 university students. CSES, the original version, which had four factors, was tested via the Maximum Likelihood Estimation technique and the calculated error variances were examined. The analysis concluded that the original assessment model and the adapted version were in line with each other while the factor structure of CSES was also confirmed. Cronbach Alpha reliability coefficient for factors and the scale was calculated for analyzing the reliability of the scale. The Alpha value calculated for CSES was .88 (17 items). As a conclusion, it was observed that CSES had reliable assessment outcomes at both factor level and the scale level.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


The Journal of Academic Social Science Studies

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 3.435
Atıf : 11.369
2023 Impact/Etki : 0.042
The Journal of Academic Social Science Studies