Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 186
 İndirme 83
 Sesli Dinleme 1
Burns Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
2019
Dergi:  
Journal of Social and Humanities Sciences Research
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı dünya genelinde yaygın olarak kullanılan Burns Depresyon Ölçeğini Türkçeye uyarlamaktır. Ölçek, depresif belirtilerin incelenmesi amacıyla 25 maddeden ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada ilk olarak orijinal dili İngilizce olan ölçek Türkçeye çevrilmiştir. Ölçek uygulaması yapılmadan önce 40 kişilik öğrenci grubuna ön uygulama yapılarak son hali oluşturulmuştur. Ölçeğin nihai hali Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 241 (159 kadın, 82 erkek) öğretmen adayına uygulanmıştır. Elde edilen veriler Açımlayıcı Faktör Analizine (AFA) tabi tutulmuştur. AFA sonuçları ölçeğin toplam varyansın % 64.2’sini açıklayan altı faktöre sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca AFA sonucunda ölçeğin orijinal madde sayısını koruduğu belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı .92 olarak tespit edilmiştir. AFA sonrasında ölçek Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. DFA bulguları, ölçeğin altı faktörlü yapısının doğrulandığını göstermiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda Türkçeye uyarlaması yapılan Burns Depresyon Ölçeğinin, bireylerin depresyon belirtilerini ve düzeylerinin belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

Burns Depression Measurement Turkish Form Effectiveness and Safety
2019
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to adapt the Burns Depression Scale, which is widely used worldwide. The scale consists of 25 substances and 4 sub-dimensions for the purpose of studying depressive symptoms. The scale, which was the original language in English, was first translated into Turkish. The study was carried out by a group of 40 students before the implementation of the scale. The final status of the scale was applied to 241 (159 women, 82 men) teachers candidates who studied at the Faculty of Education of Fırat University. The data obtained is subject to the Opening Factor Analysis (AFA). The AFA results showed that the scale has six factors that explain 64.2% of the total variance. It is also determined that the AFA result preserves the original substance number of the scale. The Cronbach Alfa ratio, calculated for the purpose of determining the reliability of the measurement, was identified as .92. After AFA, scale verifying factor analysis (DFA) was performed. DFA findings have shown that the six-factor structure of the scale has been confirmed. According to the findings of the study, the Burns Depression Measurement, which is adapted to the Turkish language, can be said to be a valid and reliable measurement tool in determining the symptoms and levels of depression in individuals.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Journal of Social and Humanities Sciences Research

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 2.160
Atıf : 13
2022 Impact/Etki : 0.0
Journal of Social and Humanities Sciences Research