Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 2
 İndirme 2
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumları ile Serbest Zamanda Sıkılma Algıları Arasındaki İlişki
2022
Dergi:  
Gençlik Araştırmaları Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, katılımcıların serbest zaman tutumları ile serbest zamanda sıkılma algıları arasındaki farklılıkların ortaya koyulmasıdır. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin serbest zaman tutumları ile serbest zamanda sıkılma algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, amaçlı örnekleme yöntemi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan 132 erkek ve 119 kadın olmak üzere toplamda 251 kişi oluşturmuştur. Çalışmada kullanılan veri toplama araçları kişisel bilgi formuna ek olarak, Iso-Ahola ve Weissinger (1990) tarafından geliştirilen, Kara ile ark., (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Boş Zamanlarda Sıkılma Algısı Ölçeği (BZSAÖ)” ile Ragheb ve Beard (1982) tarafından geliştirilen ve Akgül ile Gürbüz (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Boş Zaman Tutum Ölçeği (BZTÖ)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise, MANOVA ve Pearson Korelasyon analizlerinden faydalanılmıştır. MANOVA analizi sonuçlarına göre “Cinsiyet” ve “Refah Durumları” değişkenlerinin BZTÖ ile BZSAÖ’nün alt faktörleri üzerindeki ana etkisinin manidar olduğu tespit edilmiştir. BZTÖ’nün alt boyutları ile BZSAÖ’nün “Sıkılma” alt boyutu arasında düşük ve negatif yönde bir ilişki olduğu görülürken BZSAÖ’nün “Doyum” alt boyutu ile arasında ise orta ve pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre, BZTÖ ile BZSAÖ düzeylerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Son olarak ise, bireylerin serbest zaman tutum düzeyleri ile sıkılma algıları arasında düşük yönde ve negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

The Relationship Between University Students’ Leisure Attitudes and Leisure Boredom
2022
Yazar:  
Özet:

This study aims to ascertain (i) the relationship between and (ii) the differences in participants’ leisure attitudes and leisure boredom. The study sample consisted of 251 university students—132 males and 119 females—enrolled in Istanbul University–Cerrahpaşa’s Faculty of Sport Sciences selected through purposeful sampling. The Leisure Boredom Scale (LBS) (Iso-Ahola & Weissinger,1990), adapted into Turkish by Kara et al. (2014), and the Leisure Attitude Scale (LAS) (Ragheb & Beard, 1982), adapted into Turkish by Akgül and Gürbüz (2011), and a personal information form were used to collect data for the study. Both a MANOVA and Pearson’s correlation coefficient were used to analyze the data collected. The MANOVA analysis revealed that gender and welfare status had a statistically significant effect on the sub-dimensions of both the LAS and LBS. We furthermore found a negative, low-level relationship both with the subscales of LAS and with the boredom subscales of LBS as well as also a positive, medium-level relationship with satisfaction. As a result, we found that scores on the LAS and LBS differed by participants’ socio-demographic characteristics. Finally, we found a negative, low-level relationship between participants’ leisure attitudes and boredom.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler