Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 63
 İndirme 38
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımına Engel Olan Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
2018
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Boş zamanı iyi bir şekilde değerlendirmek fizyolojik ve psikolojik olarak faydalar sağlamaktadır. Üniversite gençliğinin derslerinden arta kalan zamanlarını nasıl değerlendirecekleri konusunda güçlük çekmeleri ve bu güçlükleri tespit edip çözüm üretmek önem arz etmektedir. Üniversite öğrencilerinin boş zaman aktivitelerine katılımında etkili olan unsurların bazı değişkenler açısından incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Araştırmanın evrenini, Fırat Üniversitesi’nde 2017-2018 öğretim yılında öğrenim gören lisans öğrencileri, örneklem grubunu ise Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören rekreasyon bölümü öğrencileri içerisinden tesadüfi örneklem metodu ile seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 255 katılımcı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ile Karaküçük ve Gürbüz’ün(2016) Türkçe’ye uyarladıkları, “Boş Zaman Engelleri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır.Araştırmadan elde edilen veriler spss 22 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. İkili grupların analizinde Independent Samples t testi, çoklu grupların analizinde ise One Way Anova testi uygulanmıştır. Anlamlı farklıkların belirlenmesi için Tukey testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak;rekreasyon bölümünde okuyan cinsiyetleri bayan olan öğrencilerin ölçeğin bireysel psikoloji, bilgi eksikliği, zaman ve ilgi eksikliği alt boyutlarında, erkek öğrencilerin ise arkadaş eksikliği alt boyutunda daha yüksek puan aldıkları, yaşı 21-23 arasında olanların 18-20 yaş grubundan, refah seviyesi iyi ve çok iyi olanların durumları kötü ve çok kötü olanlardan daha yüksek puan ortalamasına sahip oldukları görülmüştür. Rekreasyon bölümünde öğrenim gören öğrencilerin boş zamanlarında etkinlik alanı olarak daha çok eğitim alanı ile ilgili uğraşılarla ilgilenmiş olmaları bu çalışmanın dikkat çekici sonuçlarından biri olmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Review Of The Elements That Prevent Students From Participating In Recreational Activities In Terms Of Different Variables
2018
Dergi:  
Turkish Studies
Yazar:  
Özet:

Good assessment of your free time provides physiological and psychological benefits. It is important for the university youth to have difficulties in assessing how to evaluate the time left from their lessons and to identify these difficulties and to produce solutions. The study of the elements that influence the participation of university students in their leisure activities in terms of some variables has made the purpose of this study. The universe of research was formed by the Bachelor students who studied in the 2017-2018 academic year at the University of Fırat, and the sample group was formed by 255 participants who were selected by the random sample method from the students of the recreation department who studied in the Faculty of Sports Sciences and participated voluntarily in the research. The data of the study was collected using the "Free Time Barriers Scale" which Karaküçük and Gürbüz(2016) adapted to the Turkish language with the personal information form.The data obtained from the study was analyzed using the spss 22 package program. In the analysis of the two groups, the Independent Samples t test, and in the analysis of the multiple groups, the One Way Anova test were applied. The Tukey test was applied to determine meaningful differences. The level of significance is p<0.05. As a result, the students who study the gender in the recreation department were female in the scale of individual psychology, lack of knowledge, lack of time and interest in the lower dimensions, while the male students received higher scores in the lower dimensions of lack of friends, the ages of 21-23 from the age group of 18-20, the level of well-being of the good and the very good have higher scores than the conditions of the bad and the very bad. The fact that students studying in the recreation department were more interested in the activities related to the educational field as a field of activity in their leisure time was one of the remarkable results of this study.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Turkish Studies

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Hukuk; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler; Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 11.498
Atıf : 44.859
2022 Impact/Etki : 1.398
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
6/509

Hukuk Temel Alanı
Q1
1/57

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
5/232

Filoloji Temel Alanı
Q1
2/86

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q1
2/92

İlahiyat Temel Alanı
Q1
2/102

Spor Bilimleri Temel Alanı
Q1
1/39

Turkish Studies