Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 5
 Görüntüleme 79
 İndirme 46
Spor Bilimleri ve Diğer Fakülte Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılım Engellerinin İncelenmesi
2018
Dergi:  
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı üniversitelerin farklı fakültelerindeki öğrenciler ile spor bilimleri öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerine katılım engellerinin incelenmesi ve öğrencilerin boş zaman faaliyetlerine katılımlarına aldıkları eğitimin etkisinin belirlenmesidir. Çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan 109 öğrenci ve diğer fakültelerde veya yüksekokullarda okuyan 286 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmamızda Gürbüz ve Karaküçük (2007) tarafından geliştirilen “Boş Zaman Engelleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliliğini tespit etmek amacıyla yapılan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 6 alt boyutta (Birey Psikolojisi, Bilgi Eksikliği, Tesis, Arkadaş Eksikliği, Zaman, İlgi eksikliği) 84 olarak hesaplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. Katılımcıların bölümlerine göre boş zaman engellerinin karşılaştırılmasında t-testi kullanılmıştır. Çalışmamızın bulguları incelendiğinde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile diğer Fakülteler veya Yüksekokullar öğrencileri arasında 6 alt boyutta incelenen (Birey Psikolojisi, Bilgi Eksikliği, Tesis, Arkadaş Eksikliği, Zaman, İlgi eksikliği) rekreasyonel etkinliklere katılımlarında kendilerine engel oluşturabileceği varsayılan faktörlere ilişkin bulgulara göre istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlı farklılığa rastlanmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, bireylerin rekreasyon faaliyetlerine katılımındakiönemli faktör ekonomik güçleridir. Burada belirleyici olan Üniversite öğrencilerinin yaşlarının ve gelir düzeylerinin bir birlerine yakın olması boş zaman faaliyetlerine katılımında benzer davranışlar göstermelerine neden olduğu düşünülmektedir. Bununla beraber daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için üniversite öğrencilerine yönelik daha detaylı ve tanımlayıcı çalışmalar yapılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler:

Examination Of The Obstacles To Participation In Leisure Activities Of Sports Sciences and Other Faculty Students
2018
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to study the obstacles to the participation of students in different faculties of universities and sports sciences in their leisure activities and to determine the impact of education that students receive on their participation in their leisure activities. The study included 109 students studying at the Faculty of Eastern Sports Sciences and 286 students studying at other faculties or higher schools voluntarily. Our research has been used by Gürbüz and Karaküçük (2007) developed "The scale of free time obstacles". The Cronbach Alpha internal consistency ratio is calculated in 6 sub-dimensions (individual psychology, lack of information, facility, lack of friends, time, lack of interest). In the statistical analysis of the data, the SPSS 22.0 package program was used. T-Test was used to compare free time barriers according to the participants’ sections. When the findings of our study are examined, there is no statistically significant difference between the students of the Faculty of Sports Sciences and other faculty or high school students in 6 sub-dimensions (individual psychology, lack of information, facility, lack of friends, time, lack of interest) according to the findings regarding the presumed factors that may prevent them from participating in recreational events (p>0,05). As a result, an important factor in the participation of individuals in recreational activities are economic powers. It is believed that the age and income levels of university students that are determining here are close to one and cause them to show similar behaviors in participating in their leisure activities. However, we believe that it will be useful to conduct more detailed and identifying studies to university students in order to more healthy results.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 176
Atıf : 358
2022 Impact/Etki : 0.038
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
487/509

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi