Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 46
 İndirme 28
Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dil Öğrenme Stratejilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
2017
Dergi:  
Kırıkkale University Journal of Social Sciences
Yazar:  
Özet:

Abstract Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilerin dil öğrenme stratejileri konusunda durum tespiti yapmak ve öğrencilerin dil öğrenme stratejileri konusunda genel bir görünüm vermektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme formunda öğretmen adaylarına altı soru yöneltilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Görüşme ile öğretmenlerin verdikleri cevaplardan hareketle bulgulara ulaşılmaya, bulgulardan sonuç çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde yürütülen yabancılara Türkçe öğretimi kursunda görevli 6 öğretmenin oluşturduğu bir çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Çalışma grubunda yer alan öğretmenler, amaçlı ve kümeleme örnekleme yöntemleri kullanılarak seçilmiştir. Ortaya çıkan bulgulardan ulaşılan sonuçlara göre, doğrudan dil öğrenme stratejilerinden bilişsel stratejilerin; dolaylı dil öğrenme stratejilerinden ise duyuşsal stratejilerin öğrenciler tarafındançok kullanılan stratejilerdir. Öğrencilerin zihinsel bağlantılar kurabilme; konu ve kuralları uygulama, analiz etme ve sorgulama; tahmin yürütme ve yorum getirme yeterlikleri; kendi çalışmalarını planlama, düzenleme ve değerlendirme konularında zayıf oldukları görülmüştür. Bunun yanında, öğrencilerin Türkçeye karşı kaygı ve güdülenme durumları ile soru sorma, soruya karşılık verme, başkalarıyla işbirliği vb. yeterlikleri bakımından iyi durumda oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Kırıkkale University Journal of Social Sciences

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 77
Atıf : 21
2022 Impact/Etki : 0.0
Kırıkkale University Journal of Social Sciences