Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 41
 İndirme 12
Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalının başlanması Türkiyə tarixşünalığında
2019
Dergi:  
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
Yazar:  
Özet:

В начале 19 века, решение царя Александра I об аннексии Восточной Грузии ознаменовало начало нового этапа в истории Южного Кавказа. Этот акт привел к оккупации азербайджанских земель. Отсутствие сильного государства в Азербайджане и разделение страны на мелкие ханства еще более ускорили эту оккупацию.В статье рассматриваются вопрос об исследованиив турецкой историографии политическое положение Северного Азербайджанав конце XVIII и начале XIX веков,политические отношения Азербайджанских ханств с Османскими, Иранскими и Российскими государствами, а также начало оккупации Северного Азербайджана царской Россией.Борьба Азербайджанского народа против колониального режима, жестокое уничтожение мирных жителей российскими военными и героическая защита Гянджинского ханства под руководством Джавад хана играют важную роль в историографии Турции. В статье также отражено отношение турецких историков к оккупации Карабахского, Шекинского, Ширванского, Дербентского ханств царской Россией.Статья освещаются работами Мехмета Сарая, Садика Муфита Бильге, Недима Ипека, Джамала Гекче, Наки Кейкуруна (Шейхзаманлы), Абдуллы Сайдама, Аныла Чечна, Мустафы Будака и других турецких историков. Источниковая база проблем также очень богать. Документы из премьер-министра Османского архива (BOA) и книги, основанные на архивных документах, играют важную роль в расследовании проблем.

Anahtar Kelimeler:

Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalının başlanması Türkiyə tarixşünalığında
2019
Yazar:  
Özet:

At the beginning of the 19th century, the decision of Tsar Alexander I on the annexation of Eastern GeorgiaIt marked the beginning of a new phase in the history of South Caucasus. This act led to the occupation of Azerbaijani lands. The absence of a strong state in Azerbaijan and the division of the country into small khanates accelerated this occupation even more. The article discusses the study of the political situation of North Azerbaijan in Turkish historiography in the late XVIII and early XIX centuries, the political relations of the Azerbaijani khanates with the Ottoman, Iranian and Russian states, as well as the beginning of the occupation of North Azerbaijan by Tsarist Russia. The struggle of the Azerbaijani people against the colonial regime, the brutal extermination of civilians by the Russian military and the heroic defense of the Ganja Khanate under the leadership of Javad Khan play an important role in the historiography of Turkey. The article also reflects the attitude of Turkish historians towards the occupation of the Karabakh, Sheki, Shirvan, Derbent khanates by tsarist Russia.The article is covered by the works of Mehmet Palace, Sadik Mufit Wisge, Nedim Ipek, Jamal Gokce, Naki Keykurun (Sheikhzamanli), Abdullah Saydam, Anyl Chechn, Mustafa Budak and other Turkish historians. The source base of the problems is also very rich. Documents from the Prime Minister of the Ottoman Archives (BOA) and books based on archival documents play an important role in investigating problems.

The Beginning Of The Occupation Of Northern Azerbaijan By Tsarist Russia In The Historiography Of Turkey
2019
Yazar:  
Özet:

At the beginning of the 19th century, decision of Tsar Alexandr I on the annexation of Eastern GeorgiaIt marked the beginning of a new phase in the history of the South Caucasus. This act led to the occupation of Azerbaijani lands. The absence of a strong state in Azerbaijan and the division of the country into small khanates accelerated this occupation even more. The article discusses the study of the political situation of North Azerbaijan in Turkish historiography in the late XVIII and early XIX centuries, the political relations of the Azerbaijani khanates with the Ottoman, Iranian and Russian states, as well as the beginning of the occupation of Northern Azerbaijan by tsarist Russia.The struggle of the Azerbaijani people against the colonial regime, the brutal extermination of civilians by the Russian military and the heroic defense of the Ganja Khanate under the leadership of Javad Khan play an important role in the historiography of Turkey. The article also reflects the attitude of Turkish historians towards the occupation of the Karabakh, Sheki, Shirvan, Derbent khanates by tsarist Russia.The article is covered by the works of Mehmet Saray, Sadik Mufit Bilge, Nedim Ipek, Jamal Gokce, Naki Keykurun (Sheikhzamanli), Abdullah Saydam, Anyl Chechn, Mustafa Budak and other Turkish historians. The source base of the problems is also very rich. Documents from the Prime Minister of the Ottoman Archives (BOA) and books based on archival documents play an important role in investigating problems.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 908
Atıf : 1.144
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi