User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 51
 Downloands 12
Dara (anastasıopolıs) Agora Kazı Buluntuları (2020): Erken Bizans Dönemi Pişmiş Toprak Kandiller
2021
Journal:  
AMİSOS
Author:  
Abstract:

Dara, Mardin İli, Artuklu İlçesi, Dara Köyü sınırları içerisinde konumlanmaktadır. Bizans – Sasani arasında kalan tampon bir bölgede kurulmuş bir garnizon kentidir. Dara’daki Agora kazıları kentin en önemli buluntularının ortaya çıkarıldığı alan olmuştur. Pişmiş toprak kandiller kazı buluntuları içerisinde oldukça önemlidir. 2020 yılı kazı çalışmalarında, Agora’da 10 adet envanter ve etüdlük kandil ele geçmiştir. Kalıp yapımı olan kandillerin form ve bezemeleri M.S. 6. yüzyılda popülerdir. İncelenen kandiller içerisinde K1-K9 nolu örnekler birbirine yakın form ve bezeme ile üretilmiştir. K10 dairesel gövde ve hafif çıkıntılı burun yapısıyla K1-K9 örneklerden ayrılır. Tamamının benzer hamur yapısına sahip olmaları ve hamur içeriklerinin benzerlik göstermesi aynı atölye ürünü olduklarını düşündürür. Güney surlarda yapılan kazılarda 12 no’lu burç içerisinde işlik, 13 nolu burç içerisinde fırın bulunmuştur. Her ikisi de M.S. 11 – 13. yüzyılları işaret eder. Belki de daha geç dönemleri. Ancak bu iki arkeolojik buluntu kentte bir seramik üretiminin olduğunu kanıtlar. Eserler herhangi bir tip adı altında incelenmemiştir. Çünkü bu şekilde ele almak için kapsamlı bir buluntu grubunun olması gerekmektedir. Dolayısıyla çalışma, kentin kandil tipolojisi için bir ön hazırlık niteliğindedir.

Keywords:

Dara (anastasiopolis) Agora Kazi Buluntulari (2020): Erken Bi̇zans Donemi̇ Pi̇smi̇s Toprak Kandi̇ller
2021
Journal:  
AMİSOS
Author:  
Abstract:

The town is located within the border of Dara, Mardin, Artuklu County, and Dara Village. The remaining tampon between Byzantine and Sasani is a garnison town established in a region. Agora excavations in Dara were the area where the most important findings of the city were revealed. Cooked soil candles are very important in the cave findings. During the 2020 mining work, 10 stocks and candles were captured in Agora. The shapes and shapes of the shapes and shapes of M.S. It was popular in the 6th century. In the examined candles, the samples of K1-K9 were produced in close shapes and shapes. The K10 is separated from the K1-K9 samples with a circular body and a slightly exhausted nose structure. The fact that the whole of them has a similar bread structure and the content of the bread is similar suggests that they are the same workshop product. In the southern walls of the cave, the 12th burdock was found, the 13th burdock was found in the oven. Both of them are M.S. It marks the 11th and 13th centuries. Per later times. But these two archaeological findings prove that there was a ceramic production in the city. The works have not been studied under any type of name. It is necessary to have a large buluntu group to deal with this way. Therefore, the work is a pre-preparation for the city's candle typology.

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
AMİSOS

Field :   Filoloji; Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 181
Cite : 192
© 2015-2024 Sobiad Citation Index