User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 42
 Views 49
 Downloands 5
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
2021
Journal:  
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde öğrenme ve öğretme süreçlerinde yaşamış oldukları deneyimlere dair karşılaştırmalı bir araştırma yapmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin, Covid-19 pandemi ilanından sonra uygulanan uzaktan eğitim hakkındaki genel görüşleri ve deneyimleri incelenmiştir. Bu araştırma durum çalışması ile desenlenmiş bir nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Katılımcılar aktif olarak okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gönüllü olarak katılmayı kabul eden 253 okul öncesi öğretmenidir. Bu çalışma için geliştirilen anket formu ile veriler toplanmıştır. Bulgulara göre, okul öncesi öğretmenleri uzaktan eğitim hakkında çeşitli olumlu, olumsuz ve yansız ifadeler ortaya koymuşlardır. Farklı etkinliklerin kullanımına fırsat vermesi, teknoloji bilgisini artırması, veli-öğretmen işbirliği uzaktan eğitim hakkında olumlu ifadelerden bazılarıdır. Odaklanma problemi çıkarması, takipteki güçlük, motor becerilerin gelişimine katkı sunmaması, veli isteksizliği ve veli yetersizliği gibi ifadelerde uzaktan eğitim konusunda olumsuz ifadeler olarak çalışmada yer almaktadır.

Keywords:

An Examination Of Preschool Teachers' Opinions Towards The Covid-19 Pandemic Process
2021
Author:  
Abstract:

The purpose of this research is to conduct a research on the experiences of preschool teachers working in different regions of Turkey in learning and teaching processes during the Covid-19 pandemic. In line with these purposes, the general views and experiences of preschool teachers about distance education after the declaration of the Covid-19 pandemic were examined. This research was designed as a qualitative research patterned with a case study. The participants are 253 preschool teachers who are actively working as preschool teachers and who agreed to participate voluntarily from various regions of Turkey. Data were collected with the questionnaire form developed for this study. According to the findings, preschool teachers put forward various positive, negative and neutral statements about distance education. Allowing the use of different activities, increasing technology knowledge, parent-teacher cooperation are some of the positive statements about distance education. Expressions such as causing focusing problems, difficulty in following up, not contributing to the development of motor skills, unwillingness of parents and inadequacy of parents are included in the study as negative statements about distance education.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles


Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 101
Cite : 669
© 2015-2024 Sobiad Citation Index