User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 19
 Downloands 4
Fransa Ortaokul Ahlak ve Vatandaşlık Eğitimi Ders Kitaplarının İncelenmesi
2023
Journal:  
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Author:  
Abstract:

Fransa’daki ortaokullarda okutulan ahlak ve vatandaşlık eğitimi ders kitaplarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma nitel araştırma prosedürlerine uygun olarak tasarlanmış ve tamamlanmıştır. Bu kapsamsa çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Fransa ortaokullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılında/yıllarında kullanılan ahlak ve vatandaşlık eğitimi ders kitapları incelenmiştir. Araştırmada verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu süreçte ders kitapları ulusal kimlik, vatandaşlık, insan hakları, demokrasi, laiklik, çok kültürlülük, Avrupa kimliği ve kültürü, çevre bilinci ve küresel sorunlar kategorileri kapsamında analiz edilmiştir. İnceleme sonucunda: Ders kitaplarında yer alan öğelerin en fazla Vatandaşlık kategorisi ile ilgili olduğu, Vatandaşlık kategorisinden sonra yazılı ve görsel öğelerin yoğun olarak ilişkili olduğu kategorinin İnsan Hakları kategorisi olduğu, Demokrasi kategorisine yönelik öğelerin üçüncü sırada geldiği görülmüştür. Ahlak ve vatandaşlık eğitimi ders kitaplarında sırasıyla Çevre Bilinci ve Küresel Sorunlar, Ulusal Kimlik, Laiklik, Çok Kültürlülük, Avrupa Kimliği ve Kültürü kategorilerine yönelik yazılı ve görsel öğelerin de yer aldığı tespit edilmiştir. Ancak yer alma sıklıkları bakımından her birinin bütün kategoriler içerisindeki oranının %7 ile %2 arasında değiştiği saptanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak Fransa’daki ortaokullarda okutulmakta olan ahlak ve vatandaşlık eğitimi ders kitaplarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords:

Study Of French Secondary School Education Of Ethics and Citizenship
2023
Author:  
Abstract:

The ethics and citizenship education taught in high schools in France is designed and completed in accordance with the research procedures of this work that is carried out in order to study the curriculum books. In this study, the method of document analysis was used. The study studied the moral and citizenship education curricula used in the 2022-2023 academic year/year in French high schools. In the study, the method of content analysis was used in the analysis of data. During this process, the curricula books were analyzed within the categories of national identity, citizenship, human rights, democracy, secularity, multiculturality, European identity and culture, environmental awareness and global issues. The review results: It has been found that the items in the lessons are most related to the Citizenship category, the category in which the written and visual items are closely related after the Citizenship category is the Human Rights category, and the items for the Democracy category are ranked third. The ethics and citizenship education curriculum books have also been found to include written and visual items for the categories of Environmental Consciousness and Global Problems, National Identity, Secularity, Multiculturality, European Identity and Culture respectively. However, in terms of the frequency of placement, the ratio of each in all categories varies between 7% and 2%. Based on the findings of the study, moral and citizenship education in high schools in France was presented in recommendations for curricula books.

Keywords:

0
2023
Author:  
Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Field :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 2.403
Cite : 1.964
2022 Impact : 0.295
Quarter
Basic Field of Philology
Q1
19/86

Basic Field of Social, Humanities and Administrative Sciences
Q2
179/509

Basic Field of Educational Sciences
Q2
114/232

Basic Field of Fine Arts
Q2
26/92

RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi