Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 9
 İndirme 5
Kanıt Temelli Etkinliklerle Akademik Başarıyı Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması
2023
Dergi:  
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda çeşitli yerlerinde kanıtlardan bahsedilerek, öğrencilerde kanıtları kullanma becerilerinin, sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kanıt temelli etkinliklerin öğrencilerdeki akademik başarıyı nasıl etkilediğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması kullanılarak yapılmıştır. Araştırmada eylem araştırması türlerinden “özgürleştirici/geliştirici/eleştirel yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları kolay ulaşılabilir durum örneklemesiyle belirlenmiştir. Bu çerçevede araştırmanın uygulaması 2021-2022 eğitim öğretim yılının güz döneminde 7. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, kanıt temelli hazırlanan etkinlikler, sınıf içi iletişim kayıtları, akademik başarıyı değerlendirme sınavları ile öğrenci ürünleri kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi ile işlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin ortaya koyduğu ürünlerin önemli bir bölümünün “İyi” ve “Çok İyi” kategorisinde bulunduğunu söylenilebilir. Verilerin analiziyle kanıt temelli öğrenme öncesi ve sonrası gerçekleştirilen akademik başarıyı değerlendirme sınavı ortalamalarında, uygulama sonrası ciddi artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

An Action Research To Improve Academic Success With Evidence-based Activities
2023
Yazar:  
Özet:

It is aimed to develop students' ability to use evidence, questioning and critical thinking skills by mentioning evidence in various parts of the Social Studies Curriculum. In this study, which was carried out to reveal how evidence-based activities affect the academic achievement of students, action research, one of the qualitative research methods, was used. “Liberating/developing/critical approach, one of the action research types, was used in the research. The participants of the research were determined by easily accessible case sampling. In this context, the application of the research was carried out with 7th grade students in the fall semester of the 2021-2022 academic year. Research data, evidence-based activities, classroom communication records, academic achievement assessment exams and student products were used. Research data were processed with content analysis. According to the results of the research, it can be said that a significant part of the products produced by the students are in the “Good” and “Very Good” categories. With the analysis of the data, it was concluded that there was a significant increase in the averages of the academic achievement assessment exam performed before and after the evidence-based learning after the application.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 371
Atıf : 1.940
2022 Impact/Etki : 0.547
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
51/232

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi