Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 43
 İndirme 4
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin Motivasyon Durumları
2021
Dergi:  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın temel amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin dil öğrenme konusundaki motivasyon durumlarını belirleyebilmek için motivasyon ölçeğini yabancı dil olarak Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilere uygulamaktır. Öğrencilerin motivasyon durumları yaş, uyruk ve dil seviyelerine göre değerlendirilecektir. Araştırmada Sevim (2019) tarafından geliştirilen, toplam üç boyuttan (içsel, araçsal ve kültürel) ve 22 maddeden oluşan “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenmeye Yönelik Motivasyon” ölçeği uygulanmıştır. Ölçek, yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi alanında motivasyona ilişkin ilk örnek olması sebebiyle önem taşımaktadır. Yapılan araştırmaya Türkiye’de bulunan toplam 103 öğrenci dâhil olmuştur. Çalışma kapsamında Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe Hazırlık Okulu’nda öğrenim gören 46 öğrenci, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi’nde öğrenim gören 40 öğrenci ve Yedi Kıta Uluslararası Öğrenci Derneği’ne üye olan 17 öğrenciden veri toplanmıştır. Araştırmanın verileri, SPSS 24.0 ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, araçsal motivasyon, ülkeye göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05) ve İranlı öğrencilerin araçsal motivasyon puanları diğerlerine göre daha yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin içsel ve kültürel motivasyonlarına bakıldığında, yaş ve dil seviyeleri açısından anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da, puan ortalamalarında bir fark görülmektedir. Katılımcıların ülkelerine, yaşlarına ve dil seviyelerine göre kültürel motivasyon puan ortalamaları düşük çıkmıştır. Toplam puan ortalamalarına göre ise, yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyonun tüm değişkenlere göre yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Yabanci Dil Olarak Turkce Ogrenen Uluslararasi Ogrencilerin Motivasyon Durumlari
2021
Yazar:  
Özet:

The main objective of this study is to apply the motivation scale to international students learning Turkish as a foreign language to determine the motivation status of international students learning Turkish as a foreign language. The motivation of students will be assessed according to their age, nationality and language levels. The study, developed by Sevim (2019), applied the scale "Motivation towards learning Turkish as a foreign language" consisting of a total of three dimensions (internal, instrumental and cultural) and 22 articles. The scale is important because it is the first example of motivation in the field of Turkish learning as a foreign language. The study included a total of 103 students in Turkey. In the framework of the study, data were collected from 46 students who studied at the Ankara Medipol University Turkish Preparatory School, 40 students who studied at the Kahramanmaraş Sütçü Imam University Turkish Teaching Center and 17 students who are members of the Seven Continents International Student Association. The data were analyzed using SPSS 24.0. According to the results, vehicle motivation shows significant differences by country (p<0,05) and the vehicle motivation scores of Iranian students have risen higher than others. Given the student’s internal and cultural motivations, it has been revealed that there is no significant difference in age and language levels. Although the difference between the points is not statistically meaningful, there is a difference in the score average. The average cultural motivation score has been lower according to the countries, age and language levels of participants. According to the total score average, the motivation to learn Turkish as a foreign language has been high compared to all variables.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Filoloji; İlahiyat; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 667
Atıf : 2.576
2022 Impact/Etki : 0.364
Quarter
Filoloji Temel Alanı
Q1
14/86

İlahiyat Temel Alanı
Q1
12/102

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
140/509

Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
96/232

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi