Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 26
 Görüntüleme 793
 İndirme 217
 Sesli Dinleme 2
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Resimlerinin İncelenmesi
2019
Dergi:  
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Türkçe ders kitapları, öğretim süreçlerinde kullanılan temel kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu nedenle ders kitapları dil ve anlatım, içerik,  görsel tasarım, eğitsel yönleriyle hedef kitleye uygun olarak hazırlanmalıdır. Metinlerle birlikte verilecek resimlerin sanatçı duyarlılığıyla yapılmış olması gerekmektedir. Görsel bir öge olarak resimler kendi başlarına önemli bir işleve sahip oldukları gibi metinle birlikte düşünüldüğünde de anlamı tamamlayan, açıklayan, genişleten, bazen de metne yeni anlamlar katan bir uyaran olurlar. Kitaplarda yer alan resimlemeler üzerinde çocuklar kavrama, kıyaslama ve algılama yetilerini geliştirirler. Anlatılan konuyu kavramaları daha kolay hale gelir. Bu araştırmada, ortaokul Türkçe ders kitabındaki görseller çocuğa görelik, düzeye uygunluk, metin-resim ilişkisi bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okutulan Türkçe ders kitapları, örneklemini ise Aksaray ilinde okutulmakta olan Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Türkçe ders kitaplarındaki görsellerin düzeye uygunluk ve metin resim uyumunu incelemeyi amaçlayan bu çalışmada veri toplama aracı olarak Aksaray ilinde okutulmakta olan ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki toplam 96 metin oluşturmaktadır. Çalışmada kaynak olarak İşeri’nin (2014) sunduğu ders kitaplarındaki resimleri değerlendirme ölçütleri temel alınmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular araştırmanın amaçları doğrultusunda ve alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve farklı önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Turkce Ders Kitaplarindaki Metin Resimlerinin İncelenmesi
2019
Yazar:  
Özet:

Turkish teaching books are among the main resources used in teaching processes. Therefore, the curriculum books should be prepared in accordance with the target audience with language and narrative, content, visual design, educational aspects. The paintings should be made with artistic sensitivity. As a visual object, the images in themselves have an important function as they are considered along with the text, they are an encouragement that complements, explains, expands, and sometimes adds new meanings to the text. On the images contained in the books, children develop their understanding, comparison and perception skills. The concept of the subject becomes easier. In this study, the images in the secondary school Turkish curriculum were evaluated in the context of the relativeity, level suitability, text-image relationship. In the research methods of quality research is used the document examination technique. The universe of this research is made up of the Turkish curriculum books taught in the 2018-2019 educational year, and the sample is made up of the Turkish curriculum books taught in the Aksaray province. This study, which aims to study the level of conformity of the images in the Turkish curricula and the text image conformity, constitutes a total of 96 texts in the Turkish curricula classes 5, 6, 7, 8 which are being studied in the Aksaray province as a data collection tool. The study was based on the criteria of evaluation of the images in the curricula books offered by Workers as a source (2014). Imaginary analysis technique is used in the analysis of research data. The findings obtained from the research have been discussed in accordance with the objectives of the research and in the framework of the field and included in different recommendations.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 788
Atıf : 6.238
2022 Impact/Etki : 0.366
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
95/232

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi