Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 2
 Görüntüleme 367
 İndirme 99
 Sesli Dinleme 1
İlahiyat Fakültesi Kadın Öğrencilerinin Din ve Toplumsal Cinsiyet Anlayışları (dicle Üniversitesi Örneği)
2019
Dergi:  
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Yazar:  
Özet:

Modernleşmekte olan birçok Müslüman toplumda olduğu gibi, Türkiye’de de toplumsal cinsiyet meselesi önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Toplumsal cinsiyet meselesi, bireysel ve toplumsal düzeyde din yorumlarının anlaşılmasını sağlayan önemli göstergelerden biridir. Türkiye’de toplumsal cinsiyet anlayışının şekillenmesinde etkili olan kurumlardan biri de İlahiyat Fakülteleridir. İlahiyat fakültelerinde okumakta olan ve eğitimini tamamladıktan sonra toplumun dini hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak öğrencilerin önemli bir kısmını kadınlar oluşturmaktadır. Birer dini otorite olarak İlahiyat Fakültesi kadın öğrencilerinin din ve toplumsal cinsiyet anlayışlarının şimdi ve gelecekte, toplumdaki diğer kadınların ve dolayısıyla erkeklerin dini ve toplumsal hayatı üzerinde çeşitli düzeylerde etkide bulunacağı açıktır. Nitel bir araştırma yöntemi ile çalışılan bu makale, İlahiyat Fakültesi kadın öğrencilerinin din ve toplumsal cinsiyet anlayışlarını problem edinmektedir. Makalede ulaşılan en temel sonuç; İlahiyat Fakültesi kadın öğrencilerinin, din ve toplumsal cinsiyet konusunda homojen bir anlayışa sahip olmadıkları, geleneksel ve modern anlayışları bir arada bulundurabildikleridir. Öğrenciler toplumsal cinsiyet ile ilgili birçok konuda zihinsel çelişki ve kararsızlık içindedirler. Özet: Modernleşme süreçleri ile birlikte hızla değişime uğrayan alanlardan biri de toplumsal cinsiyet anlayışları olmuştur. Toplumsal cinsiyet ve din meselesi son dönemlerde özellikle Türkiye’de yoğun tartışmalara konu olan bir mesele haline gelmiştir. İlahiyat fakülteleri de, toplumsal cinsiyet ve din konusundaki tartışma ve gerilimlerde bir şekilde taraf olarak yer almaktadırlar. Bu çalışma, söz konusu tartışmalar ekseninde, İlahiyat Fakültesi kadın öğrencilerinin toplumsal cinsiyet ve din anlayışlarını ve bu anlayışları besleyen düşünsel ve maddi faktörlerin irdelenmesini konu almaktadır. Araştırmanın kapsamı, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kadın öğrencileri ile sınırlıdır. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemi ile elde edilmiştir. İlahiyat Fakültesi kadın öğrencilerinin din ve toplumsal cinsiyet anlayışını temel problem olarak alan bu makalede; Kadının ontolojik değeri, erkeklerin kadınlar üzerindeki otoritesi, kadının ücretli çalışması ve kamuda yöneticiliği, toplumsal değişme ile birlikte toplumsal cinsiyete dair şer’i hükümlerin değişimi, kadının dövülmesi ve bu bağlamda oluşan temalar incelenmiştir. Müslüman toplumlarda kadının dini ve sosyal statüsü Kur’an veya Hz. Peygamberin pratiklerinden ziyade, hadis rivayetlerinin oluşturduğu söylem ve iktisadi ve siyasi koşulların etkisi ile şekillenmiştir.  Bu söylemin gelişmesinde Yahudi ve Hıristiyan geleneğinden tevarüs edilen ‘ayartıcı’ Havva imgesinin ve Mezopotamya ataerkil kültürünün de etkisi olmuştur.  Geleneksel toplum yapısı içinde kadının sosyal konumu, önemli bir kısmı İslam öncesi dönemlere dayanan dinselleştirilmiş gelenekler ve tarihsel süreçte gittikçe yükselen fıkhî ve zühtî hareketlerin de katkısıyla meşrulaştırılmış ve yüzyıllarca değişime direnç göstermiştir. İlahiyat fakültesi kadın öğrencilerinin tamamına yakını, Allah’ın her iki cinse verdiği değer bağlamında ontolojik olarak kadın ile erkek arasında herhangi bir farklılığın olmadığını düşünmektedir. Onlara göre kadınların fiziksel ve duygusal naifliği, kadınların ontolojik değersizliğine veya onların aklen ve dinen eksik oldukları şeklinde yorumlanamaz. Kadın öğrencilerin yaklaşık yarısı, ailede son kararın her zaman erkekte olmaması gerektiğini düşünmektedir. Onlara göre Hz. Peygamberin bu konudaki uygulamaları çok önemli bir örnektir. O, bazı durumlarda hanımlarına danışmış ve onların önerilerine uymuştur. Dolayısıyla, aile içinde kadının düşünce ve taleplerini önemsizleştiren rivayetler dini değil kültürel etkiler taşımaktadırlar. Kadın öğrencilerin tamamı, kadının ev dışında ücretli olarak çalışabileceğini düşünmektedir. Ayrıca kadın öğrencilerin büyük çoğunluğuna göre kadın kamuda yönetici olabilir. Bu düşüncede olan öğrenciler kadının kamuda yönetici olamayacağını ifade eden rivayetlerin makul gerekçelerle göz ardı edilebileceğini düşünmektedirler. Kadın öğrencilerin yaklaşık üçte biri, toplumsal şartların değişmesi ile İslam hukukunda yer alan, kadın ve aile hakkındaki şer’î hükümlerin yeni içtihatlar ile değişebileceğini, üçte biri ise bunların bir kısmının değişebileceğini düşünmektedir. Bu konuda öğrencilerin yaklaşık üçte birinin paylaştığı bir diğer görüş ise; toplumsal cinsiyet konusundaki şeriat hükümlerinin, zamanla değişmeyeceği şeklindedir. Araştırma örnekleminde yer alan kadın öğrencilerin üçte ikisine yakın bir kesimi, kadınların hiçbir koşulda dövülmesini tasvip etmemektedir. Kadın öğrencilerin üçte birlik bir kesimi kadının, kocasına itaatsizlik etmesi halinde dövülebileceğini düşünmektedir. Kadın öğrencilerden bazıları ise kadının dövülmesi ile ilgili ayetin nasıl yorumlanması gerektiği konusunda zihin karışıklığı yaşamaktadırlar. Dinî toplumsal değişmenin bir aktörü olamayan İlahiyat Fakültelerinin, hızla modernleşen toplumun değişim rüzgârından uzak kalması düşünülemez. Bir taraftan değişim zamanının hızlı akışı, diğer taraftan İlahiyat Fakültelerinin bir değişim geleneği veya stratejisinin olmayışı, İlahiyat Fakültelerinin, birçok bağlamda toplumsal değişmenin nesnesi haline gelmelerini netice vermiştir. Bu durum kendi değişim geleneğini oluşturamayan İlahiyat Fakültelerinin din anlayışını, geleneksel ve modern anlayışlar arasında melez, parçalı, politik konjonktürün etkisine oldukça açık ve haliyle kararsız bir hale getirmiştir. Bu bağlamda İlahiyat Fakültelerinde toplumsal cinsiyet anlayışı, tamamında aynı düzeyde olmamakla birlikte genelde, geleneksel anlayışların modernite lehine yumuşatılmış bir formu şeklinde olduğu söylenebilir. Dicle üniversitesi İlahiyat Fakültesinin öğrencileri çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde büyümüş ve genel olarak alt-orta toplumsal kesime mensup kimselerden oluşmaktadır. Kadının toplumsal statüsünün oldukça düşük olduğu, kız çocuklarının erkeklere oranla değersiz kabul edildiği bir toplumsal yapıdan gelen kadın öğrencilerin çoğunda, İlahiyat Fakültesi öğrenimi sürecinde, kadının toplumsal konumu konusunda bir farkındalık oluşmaktadır. İlahiyat fakültesi öğrenimi ile kadın öğrenciler, kadının ötekileştirilmiş konumundan dinin değil, dinselleştirilmiş geleneklerin sorumlu olduğunun farkına varmaktadırlar. İlahiyat Fakültesi kadın öğrencilerinin toplumsal cinsiyet anlayışlarını belirleyen iki temel faktörden söz edilebilir. Bunlar kabaca; dinin temel kaynakları ve bunların mezhepler tarafından yorumlanma biçimleri ile öğrencilerin sosyo-kültürel habitatları ve onların bireysel yaşanmışlıkları olarak kategorize edilebilir. Toplumsal cinsiyet konusunda, ayet, hadis ve bunların mezhepler tarafından yapılan yorumları ile modernitenin, kadın öğrenciler tarafından içselleştirilmiş değer ve normları arasında bir gerilim söz konusudur. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde de henüz bu gerilimi aşmaya imkân verecek bir öğrenim sistemi ve düşünsel birikimden söz etmek mümkün değildir. Bu durum kadın öğrencilerde zihinsel ve duygusal bir çatallanmaya neden olmakta ve öğrencilerin birçok konuda dini hükümler ile toplumsal gerçeklik arasında bir sıkışmışlık girdabına kapılmalarına yol açmaktadır. Bunun önemli bir sonucu da, toplumsal cinsiyet bağlamında, dini inanç ve pratiklere alternatif olarak ortaya çıkmış ve artık yerleşik birer değer haline gelmiş ve Modern hayatta yaygın pratikleri bulunan birçok konuda kadın öğrencilerin, kendilerine rehberlik edecek güncellenmiş dini normlardan yoksun kalmaları, onları modern seküler eğilimlere sevk etmekte bu da beraberinde bir içeriden sekülerleşmeyi getirmektedir. Kadın öğrencilerin toplumsal cinsiyet ve din konusunda çoğunlukla, söylemde geleneksel ama eylemde modern olmaları bahsedilen durumu test edilebilir kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

İlahiyat Fakultesi Kadin Ogrencilerinin Din ve Toplumsal Cinsiyet Anlayislari (dicle Universitesi Ornegi)
2019
Yazar:  
Özet:

As in many modernizing Muslim societies, the issue of gender in Turkey has become an important topic of discussion. The issue of social gender is one of the important indicators that enables the understanding of religious interpretations at the individual and social level. One of the institutions that influenced the formation of social gender understanding in Turkey is the Schools of Theology. The majority of the students who are studying in the theological faculty and will be involved in the conduct of the religious services of the society after completing their education are women. As a religious authority, it is clear that the concepts of religion and social gender of the female students of the Faculty of Theology will now and in the future have a variety of levels of influence on the religious and social life of other women in society and therefore men. This article, which is studied with a qualified research method, issues the religious and social gender perceptions of the women’s students of the Faculty of Theology. The most fundamental conclusion achieved in the article is that the women’s students of the Faculty of Theology have the ability to bring together traditional and modern concepts that they do not have a homogeneous understanding of religion and social gender. Students are in mental contradictions and uncertainty on many issues related to social gender. Summary: One of the areas that was rapidly changing along with the modernization processes was social gender perceptions. The issue of gender and religion has become a topic of intense discussion, especially in Turkey, in recent times. The theological faculty is also somehow part of the discussions and tensions on gender and religion. This study, in the axis of the discussions on the subject, focuses on the development of the social gender and religious perceptions of the female students of the Faculty of Theology and the mental and material factors that feed these perceptions. The scope of the study is limited to the female students of the Faculty of Theology of Dicle University. The data of the research is obtained through the quality research method. In this article, which addresses women's students' understanding of religion and social gender as a fundamental problem; the ontological value of women, the authority of men over women, the wage work of women and public governance, the change of social gender rules along with social change, the torture of women and the themes formed in this context. Religious and social status of women in Muslim communities is the Qur’an or Hz. Instead of the practices of the Prophet, he was shaped by the speech and the influence of economic and political conditions that had been formed by the hadiths.  The development of this speech has also been influenced by the “distinguishing” image of Havva, which is derived from the Jewish and Christian traditions, and the atherical culture of Mesopotamia. In the traditional social structure, the social position of the woman has been legalized and resisted to change for centuries, with the contribution of religious traditions based on pre-Islam periods and increasingly rising fikhist and zukhist movements in the historical process. The Faculty of Theology believes that there is no difference on the ontological basis between the woman and the man in the context of the value that God has given to both sexes. According to them, the physical and emotional naivity of women cannot be interpreted by the ontological insufficiency of women or in the form of their lack of mind and religion. Nearly half of female students think that the final decision in the family should not always be in the male. According to Hz. The prophet’s practice in this matter is an important example. In some cases, he consulted his wives and followed their recommendations. Therefore, the rivies that devaluate the women’s thoughts and demands within the family carry religious, not cultural influences. All of the women students believe that the woman can work on a paid basis outside of the house. Moreover, the majority of female students can be managers in the public. Students who are in this mind think that the righteousness that states that the woman cannot be a public manager can be ignored for reasonable reasons. Approximately one-third of female students think that the sheriff provisions on women and family, which are included in Islamic law, may change with the changes in social conditions, and one-third believes that some of them may change. Another point of view about one-third of the students share about this is that the social gender charter provisions will not change over time. Nearly two-thirds of the female students in the study’s sample don’t admit that women are beaten under any circumstances. One-third of the women’s students think that the woman can be hit if she disobedience to her husband. Some of the women’s students have a confusion about how to interpret the verses about the woman’s torture. The Faculty of Theology, which cannot be an actor of religious social change, is unthinkable to stay away from the wind of change of the rapidly modernized society. On the one hand, the rapid flow of time of change, on the other hand, the absence of a change tradition or strategy of the Theological Faculty, has resulted in the fact that the Theological Faculty has become the subject of social change in many contexts. This situation has made the religious understanding of the Theological Faculties, which cannot form their own change tradition, quite clear and unstable to the influence of the political conjuncture between traditional and modern concepts. In this context, in the Faculty of Theology, the understanding of social gender, although not at the same level at all, can be said that it is generally a form of moderated form of traditional concepts for the benefit of modernity. The students of the Faculty of Theology of the University of Dicle are mainly grew up in the eastern and southeastern Anatolian regions and generally belong to the sub-mediate social section. Most of the female students from a social structure where the woman’s social status is quite low, where the girls are considered invaluable compared to the men, in the course of the teaching of the Faculty of Theology, a awareness of the woman’s social position is formed. With the teaching at the Faculty of Theology, female students realize that religion is not responsible for the female self-sufficient position, but religious traditions. The Faculty of Theology can be mentioned of two key factors that determine the social gender concepts of women students. These can be categorized as the basic sources of religion and the forms of their interpretation by the disciples and the social-cultural habitats of the students and their individual experiences. As for social gender, there is a tension between the verses, the hadiths and their interpretations by the disciples and the values and norms of modernity, which are incorporated by the women’s students. In the Faculty of Theology of the University of Dicle, it is not possible to speak of a learning system and intellectual accumulation that will still make it possible to overcome this tension. This situation leads to a mental and emotional breakdown among women students and leads students to a confusion between religious provisions and social reality in many matters. An important result of this is that, in the context of social gender, religious beliefs and practices have emerged as an alternative and have now become an established value and in many aspects of the common practice in modern life, the absence of women students from the up-to-date religious norms that will guide them, bringing them to the modern secular tendencies, bringing with them a secularization from within. Women’s students are often tested in the case of social gender and religion, the state they are mentioned to be traditional in speech but modern in action.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Alan :   İlahiyat

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.185
Atıf : 2.591
2022 Impact/Etki : 0.232
Quarter
İlahiyat Temel Alanı
Q2
28/102

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi