Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 6
 İndirme 1
Yedi İklim Türkçe Öğretim Setindeki Söz Varlığı Unsurlarını Konu Edinen Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
2022
Dergi:  
Journal of History School
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan Yedi İklim Türkçe öğretim setindeki söz varlığı unsurlarını inceleyen bilimsel çalışmaların bulgularını incelemek, daha sonra bu bulguları sınıflandırarak tek bir çatı altında toplamak ve bu sayede yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılacak çalışmalar için veri kaynağı oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın verilerine, nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırmacıların belirlediği anahtar kavramlar ile Ulusal Tez Merkezi, Google Scholar, TRDizin, Ulakbim, ResearchGate, Sobiad ve DergiPark veri tabanlarında yapılan tarama sonucunda Yedi İklim Türkçe öğretim setinin incelendiği altmış iki (62) makale ve elli dört (54) teze ulaşılmıştır. Belirlenen ölçütler doğrultusunda gerçekleştirilen tarama sonucunda ulaşılan toplam yüz on altı (116) çalışmadan, Yedi İklim Türkçe öğretim setindeki söz varlığı unsurlarının incelendiği on yedi (17) makale ve on üç (13) tez, araştırma kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan çalışmalar; türlerine, yayımlanma yıllarına, inceledikleri öğretim seti sayısına, inceledikleri dil seviyesine/seviyelerine, amaçlarına, tespit ettikleri sorunlara ve ulaştıkları sonuçlara göre sınıflandırılarak tablolar halinde sunulmuştur.  Araştırmanın sonunda, Yedi İklim Türkçe öğretim setini söz varlığı çerçevesinde inceleyen çalışmaların çoğunluğunu makale türündeki çalışmaların oluşturduğu, en çok çalışmanın 2019 yılında yapıldığı, araştırmacıların tek bir öğretim setini incelemeye daha çok eğilimli oldukları, öğretim setinin bütün seviyelerini konu edinen çalışma sayısının daha fazla olduğu ve en çok deyimlerin incelemeye alındığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlardan hareketle yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışma yapan araştırmacılara ve bu alana yönelik ders materyali hazırlayanlara birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

The Seven Climate Turkish Teachers' Examination Of The Scientific Movements On The Existence Of Words
2022
Yazar:  
Özet:

The purpose of this research is to study the findings of scientific studies that study the elements of the word existence in the Seven Climate Turkish teaching set used in the Turkish teaching as a foreign language, then classify these findings to collect under one roof and thus create a source of data for studies to be done in the field of Turkish teaching for foreigners. For this purpose, the data of the research was obtained using the method of document examination from the quality research patterns. The researchers have identified the key concepts and the scan in the National Thesis Center, Google Scholar, TRDizin, Ulakbim, ResearchGate, Sobiad and MagazinePark databases resulted in seventy-two (62) articles and fifty-four (54) theses in which the Seven Climate Turkish teaching set was studied. From the total of one hundred and sixteen (116) studies achieved in the scan result according to the specified standards, seven-seven (17) articles and thirteen (13) theses in which the elements of the word existence are studied in the Seven Climate Turkish teaching set, were taken to be evaluated within the framework of the research. The studies taken to be evaluated are presented in tables, classified according to their types, publication years, the number of teaching sets they study, the level of language they study, their purposes, the problems they identify and the results they obtain. At the end of the study, the majority of the studies that study the Seven Climate Turkish teaching set in the framework of the word existence were found that the studies in the type of article were made, the most of the studies were done in 2019, the researchers were more likely to study a single teaching set, the number of studies that discussed the entire levels of the teaching set was greater and the most of the phrases were taken to study. From the findings, a number of recommendations have been given to foreigners who work in the field of Turkish teaching and to those who prepare the curriculum material for this field.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Journal of History School

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.859
Atıf : 3.708
2022 Impact/Etki : 0.117
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q4
191/232

Journal of History School