Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 9
Futbol Antrenor Egitim Programlarinin Etkililigine Yonelik Antrenor Deneyimlerinin İncelenmesi
2024
Dergi:  
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, futbol antrenör eğitim programlarının etkililiğine ilişkin antrenör deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninin kullanıldığı araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 2022 yılında Antalya’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen Antrenör Eğitim Programları (AEP)’na kabul edilen gönüllü 20 futbol UEFA A antrenör adayı katılmıştır. Veriler, alan yazını ve pilot çalışmanın sonunda ulaşılan ve 5 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Veriler betimsel analiz tekniği çerçevesinde ve betimlemeye dayalı deneyimlerin ana temalara ayrılmasıyla özetlenerek yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre çevrim içi toplantılara, seminer ve uygulama eğitimlerine, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ve antrenör eğitim programının genel organizasyonuna yönelik antrenör deneyimlerinden oluşan bulgulara ulaşılmıştır. Sonuç olarak antrenör eğitim programlarından önce gerçekleştirilen çevrim içi toplantıların oryantasyon itibariyle daha nitelikli hale getirilmesi, seminer eğitimlerinde nitelikli doküman sağlanması, taktik animasyon programların kullanımına yönelik eğitim verilmesi, uygulama eğitimlere yönelik müfredatın uygulanabilir yoğunluğa indirgenmesi, ölçme değerlendirme süreçlerine yönelik antrenörler üzerinde oluşan sınav ve not kaygısına yönelik tedbirlerin alınması, kurs ücretlerinin daha makul miktarlara indirilmesi, seminer süresince konaklama ve lojistik gibi verilen hizmet kalitesine yönelik iyileştirilmelere gidilmesi AEP’in daha etkili ve verimli hale gelmesine yönelik önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Investigation Of Coach Experiences On The Effectiveness Of Coaching Education Programs
2024
Yazar:  
Özet:

In this study, it is aimed to examine the experiences of the coaches regarding the effectiveness of football coaching education programs. In the research, in which the phenomenology pattern, one of the qualitative research methods, was used, the criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used. 20 football UEFA A coach candidates, who were accepted to the Coaching Education Program (AEP) conducted by the Turkish Football Federation (TFF) in Antalya in 2022, participated in the research. The data were obtained through face-to-face interviews using the literature and a semi-structured interview form consisting of 5 questions, which was reached at the end of the pilot study. The data were summarized and interpreted within the framework of the descriptive analysis technique and by separating the descriptive experiences into main themes. According to the analysis results, Findings consisting of coaching experiences for online meetings, seminars and practice, assessment and evaluation processes and the general organization of the coaching education program were reached. As a result, making the online meetings held before the coaching education programs more qualified in terms of orientation, providing qualified documents in the seminar, providing coaching on the use of tactical animation programs, reducing the curriculum for practical education to an applicable density, exam, and grade anxiety on the coaches for assessment and evaluation processes. It is thought that taking measures for this purpose, reducing the course fees to more reasonable amounts, and improving the quality of services provided during the seminar, such as accommodation and logistics, will make significant contributions to making the AEP more effective and efficient.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Alan :   Spor Bilimleri

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 535
Atıf : 3.302
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini