User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 6
 Downloands 3
Yöneticiler ile Öğretmenler Arasındaki İletişim Sorunlarının Eğitime Yansıması
2023
Journal:  
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences
Author:  
Abstract:

Her örgüt yapısı içerisinde yöneticiler ve çalışanlar arasında iletişimden kaynaklı sorunlar görülmektedir. Okullarda kendi içinde yaşayan canlı örgütler olduğu için, okul yöneticileri ve öğretmenler arasında iletişimden kaynaklı sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı; okullarda yöneticiler ile öğretmenler arasındaki iletişim sorunlarının eğitime yansımalarını belirlemek ve olası çözüm yolları ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemi kapsamında, olgu bilim deseni ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu için amaçlı örneklem yönteminden maksimum örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu 2022/2023 Eğitim Öğretim yılında Tokat ili Erbaa ilçesinde görev yapan 10 yönetici oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yöneticilere altı maddelik açık uçlu sorulardan meydana gelen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmalar sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz tekniğine göre analiz edilmiştir. Veriler analiz edildiğinde yöneticilerin öncelikle iletişim kavramını; hedefe aktarma, birbirini anlama süreci, bilgi alışverişi ve kontak kurma şeklinde ifade etmişlerdir. Katılımcılar okullarda yöneticiler ve öğretmenler arasında iletişimden kaynaklı sorunların var olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılar yöneticiler ile öğretmenler arasındaki iletişim sorunlarının nedenleri olarak; mevzuata hâkim olamama, önyargılı olma, söylemin ifade tarzı, sorumlulukları yerine getirmeme, rol farkı ve cinsiyet olarak ifade etmişlerdir. Katılımcılar yöneticiler ile öğretmenler arasındaki iletişim sorunlarının sonuçlarını; akademik başarısızlık, güvensizlik, resmi işler, tayin/ayrılma, çatışma ve okul ikliminin zedelenmesi olarak ifade etmişlerdir. Katılımcılar yöneticiler ile öğretmenler arasındaki iletişim sorunlarının ortadan kaldırılması için; empati, güven, hizmet içi eğitim, saygılı üslup ve eleştiriye açık olma şeklinde birtakım önerilerde bulunmuşlardır. Sonuç olarak; okullarda yöneticiler ile öğretmenler arasındaki iletişim sorunlarının eğitime olumsuz olarak yansıdığı ve bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için yönetici ve öğretmenlerin mesleklerinin gerekliliği olarak daha fazla çaba göstermeleri gerekmektedir.

 

Keywords:

Reflection Of Communication Problems Between Managers and Teachers On Education
2023
Author:  
Abstract:

In every organizational structure, there are problems arising from communication between managers and employees. It is known that there are problems arising from communication between school administrators and teachers, since there are live organizations living in schools. The aim of this study is to determine the reflections of communication problems between administrators and teachers in schools on education and to reveal possible solutions. The research was conducted within the scope of qualitative research method, with a phenomenological design. Maximum sampling technique, one of the purposeful sampling method, was used for the study group of the research. The study group in the research consists of 10 administrators working in the Erbaa district of Tokat province in the 2022/2023 academic year. As a data collection tool, a semi-structured interview form consisting of six-item open-ended questions was used for the administrators. The data obtained as a result of the studies were analyzed according to the descriptive analysis technique. When the data is analysed, managers firstly define the concept of communication; transfer to the target, the process of understanding each other, information exchange and contact. The participants stated that there are problems arising from communication between administrators and teachers in schools. As the reasons of communication problems between the participants administrators and teachers; not being able to dominate the legislation, being prejudiced, the expression style of the discourse, not fulfilling the responsibilities, role difference and gender. The participants; the results of communication problems between administrators and teachers; academic failure, insecurity, official duties, assignment/separation, conflict and damage to the school climate. In order to eliminate communication problems between participants, administrators and teachers; They made some suggestions such as empathy, trust, in-service training, respectful style and being open to criticism. As a result; In schools, communication problems between administrators and teachers reflect negatively on education, and administrators and teachers should make more efforts as a necessity of their profession in order to eliminate these negativities.

 

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 1.031
Cite : 333
© 2015-2024 Sobiad Citation Index