Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 9
 Görüntüleme 53
 İndirme 12
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitimi ile İlgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri
2020
Dergi:  
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmanın amacı, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimiyle ilgili okullarda yapılan çalışmalara, yaşanan sorunlara, yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencileri etkileme durumlarına ve yaşanan sorunların çözümüne ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma nitel araştırma modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Bolu il merkezinde devlet okullarında 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3’ü ilkokul, 3’ü ortaokul ve 4’ü lisede çalışan 10 yönetici; 5’i ilkokul, 12’si ortaokul ve 8’i lisede çalışan toplam 25 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanıp, betimsel analiz ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda okullarda yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili yönetici ve öğretmen görüşleri; akademik eğitim ve dil eğitimi konularında benzerlik göstermiş, öğretmenler ayrıca rehberlik çalışmaları ve idari çalışmalar konularında da görüş belirtmişlerdir. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitiminde yaşanan sorunlar konusunda yönetici ve öğretmen görüşleri; dil ve iletişim problemleri, ailevi sorunlar konularında benzerlik göstermiş, bunlara ek olarak yöneticiler yasal sorunlar, öğretmenler ise akademik sorunlar ve oryantasyon problemleri konularına dikkat çekmişlerdir. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencileri etkileme durumlarına ilişkin hem yönetici hem de öğretmen görüşleri olumlu, olumsuz ve etkilemiyor başlıklarında toplanmıştır. Yöneticiler genellikle olumlu olarak, Türk öğrencilerin başarılı yabancı uyruklu öğrencileri örnek almasını, öğretmenler ise yabancı uyruklu öğrencilerin kültürlerarası etkileşim sağlamalarını göstermişlerdir. Olumsuz olarak ise hem yönetici hem de öğretmenler genellikle yabancı uyruklu öğrencilerin disiplinsiz davranışlarının Türk öğrencilerce örnek alındığını belirtmişlerdir. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitiminde yaşanan sorunlarının çözüm önerilerinde yönetici ve öğretmen görüşleri; rehberlik, akademik eğitim ve dil eğitimi konularında benzerlik göstermiş, yöneticiler buna ek olarak, yabancı uyruklu öğrencilerin ekonomik yönden geliştirilmesi konusunda görüş belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:

Interested Students and Teachers In Foreign Students
2020
Yazar:  
Özet:

The aim of this study is to reveal the management and teacher views on the studies carried out in schools related to the education of foreign students, the problems that are faced, the situations of foreign students affecting Turkish students and the solution of the problems that are faced. The work is conducted in a research model. The research work group in the state schools in the Bolu district center in 2018-2019 educational year formed 3 primary schools, 3 secondary schools and 4 high school working 10 managers; 5 primary schools, 12 high school and 8 high school working a total of 25 teachers. The research data was collected through a semi-configured interview form and analyzed through visual analysis and content analysis. According to the study, the management and teachers’ opinions on the studies on the education of foreign students in schools have shown similarities in the topics of academic education and language education, and the teachers have also expressed their opinions on the topics of guidance and administrative studies. Managers and teachers’ opinions on the problems in the education of foreign students; language and communication issues, family issues have shown similarities; in addition, managers have attracted attention to legal issues, teachers have attracted attention to academic issues and orientation issues. The views of both the managers and teachers on the situation of foreign students affecting Turkish students are gathered in the topics of positive, negative and uninfluenced. Managers have often shown positive, that Turkish students take the examples of successful foreign students, while teachers have shown that foreign students provide intercultural interaction. Negatively, both managers and teachers have often stated that the undisciplinary behavior of foreign students is taken as an example by Turkish students. In the proposals to solve the problems in the education of foreign students, managers and teachers’ opinions showed similarities in the subjects of guidance, academic education and language education, managers also expressed their opinions on the economic development of foreign students.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 654
Atıf : 6.642
© 2015-2024 Sobiad Atıf Dizini