User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Downloands 1
Genel Kimya Laboratuvarına Öğrenci Katılımı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması
2023
Journal:  
Sakarya University Journal of Education
Author:  
Abstract:

Kimya laboratuvarlarının kimya eğitiminin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olduğu ancak bununla birlikte laboratuvarındaki sürecin tam olarak istenilen kazanımları sağlayamadığı ifade edilebilir. Bu durumda, laboratuvardaki sürecin irdelenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gereklidir. Literatürde kimya laboratuvarındaki süreci farklı açılardan ele alan ve değerlendirmeler yapabilmeyi sağlayan çeşitli ölçekler bulunmakla birlikte, sürece yeni bir bakış açısı öğrenci katılımı perspektifidir. Öğrencilerin sürece ne ölçüde ve nasıl katılım sağladıklarının veya sağlamadıklarının belirlenmesi ile gerekli düzenlemeler yapılarak kimya laboratuvarı süreci çok etkin bir şekilde yürütülebilir ve öğretim sürecinde verim arttırılabilir. Bu çalışmada da uluslararası literatürde var olan ve bu değerlendirmeyi yapabilmeye olanak sağlayan ölçeğin (Smith ve Alonso, 2020) Türkçe’ye uyarlanması ve geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla orijinal ölçek, öncelikle çeviri aşamasından geçmiş ve dil geçerliği kontrol edilmiş, ardından ölçeğin hedef grubu olabilecek bir örnekleme uygulanarak Doğrulayıcı Faktör Analizi ile yapı geçerliği sağlanmış ve iç tutarlılık katsayısının (Cronbach Alpha) belirlenmesi ile güvenirliği kontrol edilmiştir. Aynı zamanda örneklemden alınan veriler ile bazı demografik özelliklere göre ölçek puanlarının karşılaştırılması da gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda dilimize uyarlanan Genel Kimya Laboratuvarında Öğrenci Katılımı Ölçeği toplam 25 madde ve 6 faktörden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Keywords:

The Adaptation Study Of The Student Engagement In The General Chemistry Laboratory Scale To Turkish
2023
Author:  
Abstract:

Chemistry laboratories are an essential and indispensable part of chemistry education; however, the process in the laboratory cannot fully provide the desired gains. Although various scales in the literature address the process in the chemistry laboratory from different perspectives and enable evaluations, a new perspective on the process is student engagement. By determining to what extent and how students engage in the process, the chemistry laboratory can be carried out more effectively, and the efficiency of the teaching process can be increased by making the necessary arrangements. This study aimed to adapt the scale (Smith and Alonso, 2020) from international literature to Turkish and to determine its validity and reliability. For this purpose, the original scale went through the translation phase, and its language validity was checked. The sample of this study consists of 242 students who continue their education in Sakarya University (N= 158) and Gazi University (N=84) Education faculties, Science teaching and Classroom teaching departments. Then its construct validity was ensured by Confirmatory Factor Analysis. Its reliability was studied by determining the internal consistency coefficient. At the same time, the comparison of the data according to some demographic characteristics was also carried out. As a result, The Student Engagement in The General Chemistry Laboratory Scale adapted to our language is a valid and reliable scale consisting of 25 items and six factors.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles
Sakarya University Journal of Education

Field :   Eğitim Bilimleri

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 532
Cite : 3.877
2022 Impact : 0.203
Quarter
Basic Field of Educational Sciences
Q3
150/232

Sakarya University Journal of Education