Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 3
 Görüntüleme 36
 İndirme 4
Okullarda Öğrenme İklimi Ölçeği’nin (oöiö) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
2021
Dergi:  
Pamukkale University Journal of Education
Yazar:  
Özet:

Okullarda öğrenmeyi destekleyici bir iklim oluşturulması, öğretmenin mesleki performansının geliştirmesi yoluyla öğrenci başarısının artırılmasında önemli bir belirleyici olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin okullarında öğrenme iklimine yönelik algılarını ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma kapsamında alanyazından ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerden faydalanılarak madde havuzu oluşturulmuş ve kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Araştırmanın verileri 2020 yılının bahar döneminde resmi 18 ilkokul, 20 ortaokul ve 15 lisede görev yapan gönüllü 589 öğretmenden oluşan iki farklı çalışma grubundan toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde madde analizi, açımlayıcı faktör analizi, birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Madde analizi ve AFA sonucunda toplam 22 madde ve dört alt boyuttan oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ortaya çıkan alt boyutlar işbirlikçi ortam, okul müdürü desteği, okul imkânları ve mesleki ilgi olarak adlandırılmıştır. DFA sonucunda elde edilen bulgular ölçeğin kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin güvenirliği için .93 olarak hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgulara göre, Okullarda Öğrenme İklimi Ölçeği’nin öğretmenlerin öğrenme iklimine yönelik algılarını ölçmek amacıyla kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Gelecek çalışmalarda ölçeğin özel okul öğretmenleri üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yinelenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler:

Improving The Learning Climate Scale In Schools: Validity and Reliability Study
2021
Yazar:  
Özet:

Creating a supporting learning climate in schools is seen as an important determinant in increasing student success through the improvement of teacher's professional performance. The aim of this research is to develop a valid and reliable measurement tool to measure teachers’ perceptions of the learning climate in their schools. In the framework of the research, the field and the conversations with teachers have been used to create the material pool and the expert opinion for the validity of the scope has been requested. The data of the study was collected from two different study groups consisting of 589 volunteer teachers working in 18 primary schools, 20 secondary schools and 15 secondary schools during the spring period of 2020. In the analysis of the data, material analysis, disclaimer factor analysis, first and second level verifying factor analysis and reliability ratings were calculated. The substance analysis and AFA resulted in a scale consisting of a total of 22 substances and four subdimensions. The emerging subdimensions are called collaborative environment, school manager support, school opportunities and professional interest. The findings obtained as a result of DFA have shown that the scale has an acceptable conformity. The Cronbach Alfa internal consistency ratio, calculated as .93 for the scale's reliability, has shown that the scale is quite reliable. According to these findings, the Learning Climate Scale in schools can be said to be a valid and reliable measurement tool that can be used to measure teachers' perceptions of the learning climate. In future studies, it may be recommended to repeat validity and reliability studies on private school teachers of the scale.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Pamukkale University Journal of Education

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 942
Atıf : 9.363
2022 Impact/Etki : 0.709
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q1
27/232

Pamukkale University Journal of Education