Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 12
 Görüntüleme 112
 İndirme 35
Araştırmaya Dayalı Öğrenme Stratejisinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
2020
Dergi:  
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini belirlemek üzere bir meta analiz çalışması yapılmıştır. Bu amaçla Türkiye’de konuyla ilgili 2000-2017 yılları arasında yapılmış olan araştırma problemine uygun çalışmalar; Ulakbim, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi ve Google Akademik veri tabanlarında taranmıştır. Araştırma kapsamında literatür taraması sonucu araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin akademik başarıya etkisine ilişkin 53 çalışma meta analize dâhil edilmiştir. Meta analize dâhil edilen çalışmaların etki büyüklüğü değerleri Cohen’in d’sine göre CMA (Comprehensive Meta Analysis) programı kullanılarak hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra çalışmalar; sınıf düzeyi, yayın türü, örneklem büyüklükleri ve yapıldıkları yıl gibi moderatör değişken kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgulara göre, araştırmaya dayalı öğrenme stratejisinin çalışmaların kontrol gruplarında uygulanan öğretim yöntemlerine göre öğrencilerin akademik başarıları üzerine pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu öğrenme stratejisinin öğrencilerin akademik başarına ilişkin genel etki büyüklükleri rastgele etkiler modeline göre 0,700 değeri ile orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, moderatör analizi sonucunda öğrenim düzeyi, yayın türü, örneklem büyüklükleri ve yılların akademik başarı üzerindeki etki büyüklüğünü değiştirmediği görülmüştür. Ayrıca bulgular, analize dâhil edilen araştırmalarda yayım yanlılığı olmadığını göstermiştir. Çalışma sonunda araştırmaya dayalı öğrenme stratejisi üzerine yapılacak araştırmalara ve yeni meta analiz çalışmalarına yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

The Impact Of Research-based Learning Strategy On Student Academic Success: A Meta Analysis Study
2020
Yazar:  
Özet:

This study conducted a meta-analysis study to determine the impact of research-based learning strategy on student academic achievements. For this purpose, studies in accordance with the research problem that was done in Turkey on the subject between 2000-2017 years; Ulakbim, Higher Education Council National Thesis Center and Google Academic databases have been scanned. The study included 53 study meta analysis on the impact of research-based learning strategy on academic success. The impact size of the studies included in the meta analysis is calculated using the CMA (Comprehensive Meta Analysis) program according to Cohen’s ds. In addition, the studies have been analyzed using the moderators variable, such as class level, type of publication, sample size and the year they were performed. According to the findings, research-based learning strategy has been determined to have a positive impact on student academic achievements according to the teaching methods applied in the control groups of studies. This learning strategy has been determined to be at the average level with a value of 0.700 according to the random impact model of the overall impact sizes on student academic success. In addition, the moderators’ analysis found that the level of learning, the type of publication, the sampling sizes and the size of the years’ impact on academic success did not change. The findings also showed that there was no publication errors in the research included in the analysis. The study ended with some recommendations for research on research-based learning strategy and new meta-analysis studies.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 458
Atıf : 2.128
2023 Impact/Etki : 0.128
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi