Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 34
 İndirme 9
Balkan Savaşları Sırasında Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gösteren Hilal-i Ahmer Hastaneleri
2011
Dergi:  
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Yazar:  
Özet:

Karadağ’da çõkan savaş, Sõrbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’õn da katõlmasõyla birdenbire bütün Rumeli’ye yayõlmõş, Osmanlõ Ordularõ İşkodra, Yanya, Edirne savunmalarõ dõşõnda her yerde bozguna uğrayarak çekilmeye başlamõştõ. Osmanlõ Genelkurmayõ İstanbul’u tehdit eden Bulgar birliğini durdurmak için Bolayõr Yarõmadasõ’nda kuvvet toplamayõ, bu kuvvetle Bulgar hattõnõn gerisine saldõrmayõ, bu saldõrõyõ ùarköy’de yapõlacak bir çõkarma ile desteklemeyi planlamõştõ. Fakat bu plan başarõya ulaşamadõ. Bu sõrada pek çok yaralõ Gelibolu yarõmadasõ ve İstanbul’a gelmeye başladõ. Mevcut hastaneler yetersiz kaldõ. Bunu üzerine Kõzõlay hastaneleri hizmete girdi. Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin (Kõzõlay) kuruluşundan fazla bir zaman geçmemesine rağmen Osmanlõ Devleti’nin girdiği Balkan Savaşlarõ sõrasõnda çok büyük yardõmlarõ oldu. Bu durum Hilal-i Ahmer’in kõsa sürede güçlenmesi ve halk tarafõndan benimsenmesini sağladõ. Bu çalõşmada Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Balkan Savaşlarõ sõrasõnda Çanakkale ve Gelibolu’da hizmet verdiği hastaneler ele alõnmõştõr

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 256
Atıf : 530
2022 Impact/Etki : 0.167
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q3
313/509

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı