Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 70
 İndirme 38
Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Türkçe Dersleriyle İlişkilendirilmesi/ Integratıon Of Medıa Lıteracy Educatıon Wıth Turkısh Courses
2012
Dergi:  
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

Medya okuryazarlığı eğitimine yönelik dünya üzerindeki uygulamalar incelendiğinde “Müstakil Ders Yaklaşımı” ve “İlişkilendirme Yaklaşımı” olmak üzere iki tip uygulamanın ön plana çıktığı görülmektedir. “Müstakil Ders Yaklaşımı”, medya okuryazarlığının eğitim sistemi içerisine ayrı bir ders olarak yerleştirilmesini ifade etmektedir. “İlişkilendirme Yaklaşımı” ise medya okuryazarlığı eğitiminin halihazırda eğitim sistemi içerisinde var olan bir ders ile ilişkilendirilerek verilmesini ifade etmektedir. İlişkilendirme yaklaşımı doğrultusunda medya okuryazarlığı eğitiminin ilişkilendirildiği başlıca dersin anadili eğitimi dersleri olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkçe dersleriyle medya okuryazarlığı eğitiminin ilişkilendirilerek verilmesinin nedenlerini ortaya koymaktır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, XXI. yüzyılın gerektirdiği yaşam becerileri doğrultusunda anadili eğitiminin amaç, uygulama ve kazanımlarında yaşanan değişim ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise medya okuryazarlığı eğitiminin Türkçe dersleriyle ilişkilendirilmesinin sağlayacağı avantajlar, altı temel neden etrafında ele alınmıştır. Türkçe derslerinin medya okuryazarlığı eğitimi ile ilişkilendirilmesi, basılı metinlerin hakimiyetindeki derslerin günümüz öğrencilerinin etrafını saran görsel ve işitsel medya iletilerini de kapsayacak şekilde genişlemesi adına önemli görülebilir. Ayrıca, bu yaklaşım doğrultusunda gerçekleştirilen Türkçe derslerinin, öğrencilerin yaşamlarına daha yakın hale gelerek Türkçe eğitiminin “hayatilik” ilkesini yerine getirebileceği düşünülebilir. Anahtar Kelimeler: Türkçe Dersi, Medya Okuryazarlığı Eğitimi, İlişkilendirme Yaklaşımı. When analyzed the practices referring to media literacy all around the world, it is seen that two types of practices as “Independent Course Approach” and “Integration Approach” come into prominence. “Independent Course Approach” means integrating media literacy into the educational system as a seperate course. However, “Integration Approach” means associating media literacy education with a course which is available in educational system. In accordance with “Integration Approach” it is seen that the major course associated with media literacy education is the mother langugage education course. The purpose of this study is to reveal the reasons of associating media litercay education with Turkish courses. The study consists of two chapters. In the first chapter, the change in goals, gains and practices referring to mother langugage education,  in accordance with life skills related to 21th century,  is tried to be revealed. In the second chapter, the advantages of associating media literacy education with Turkish are formed under six main reasons. The integration of media literacy education with Turkish courses could be seen as an important factor for the extension of the courses which is under the control of printed documents with the content of visual and audial media messages surrounding the students. Besides, it could be thought that the Turkish courses, carried out in accordance with this approach, could fulfill the principle referring to proximity to life. Key Words: Turkish Courses, Media Literacy Education, Integration Approach.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 925
Atıf : 4.122
2022 Impact/Etki : 0.273
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
205/509

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi