Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 36
 İndirme 4
Asur Ticaret Kolonileri Çağı Tasvir Sanatında Balık-insan Karışımı Varlıklar
2021
Dergi:  
Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences
Yazar:  
Özet:

Tarih öncesi dönemlerden itibaren farklı kültür bölgelerinde yaşayan çeşitli toplumların dinsel inanışlarının şekillenmesinde hayatın ve ölümün çok büyük bir etkisi olduğu bilinmektedir. Doğada ortaya çıkan birtakım anlaşılması güç olaylar, güçler ya da varlıklar insanları manevi düşüncelere sevk etmiştir. Mezopotamya, Mısır ve Anadolu gibi çeşitli toplumlarda çok tanrılı bir din anlayışının egemen olduğu anlaşılmaktadır. Toplumların manevi dünyasında egemen olan çok tanrılı anlayış sistemi zamanla insanların manevi dünyasında doğaüstü güçleri sembolize eden birtakım varlıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda, Anadolu ve Mezopotamya arasında ekonomik, sosyo-kültürel ve dinsel ilişkilerin varlığı bilinmektedir. Anadolu ve Mezopotamya arasında kurulan kültürel ilişkilerin varlığı ile ilgili bilgiler, Anadolu’da çeşitli arkeolojik yerleşimlerde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkan buluntulardan anlaşılmaktadır. Çalışma kapsamında, Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri Çağı tasvir sanatında betimlenen balık-insan karışımı varlıklar, kronolojik, ikonografik, mitolojik ve işlevsel özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. Anadolu’da, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda balık-insan karışımı varlıkların mühürler ve mühür baskıları üzerinde betimlendiği anlaşılmaktadır. Çalışma kapsamında, Anadolu ve Mezopotamya tasvir sanatında betimlenen, balık-insan karışımı varlıkların, karşılaştırmalı bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır. Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda çeşitli tasvirli eserler üzerinde betimlenen balık-insan karışımı varlıkların, çeşitli tanrılarla ilişkili olarak hem tanrıların kendilerine verdikleri görevleri yerine getirdikleri, hem de insanların hayatlarına etki ettikleri anlaşılmaktadır. Eski dönem toplumlarında olduğu gibi günümüzde de farklı bölgelerde yaşayan, farklı kültürlere sahip toplumların, birtakım doğaüstü güçler sayesinde doğal afetler, savaşlar, hastalıklar ve zararlı etkilerden korunacaklarına dair inanışların varlığı bilinmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Colonies In The Age Of Art In The Age Of Art In The Age Of Art
2021
Yazar:  
Özet:

It is known that from prehistoric periods, life and death have a great influence on the formation of religious beliefs of different communities living in different cultural areas. A series of understanding emerging in nature of power events, powers or beings have brought people to spiritual thoughts. It is understood that in various societies such as Mesopotamia, Egypt and Anatolia, a very divine understanding of religion is dominant. The multi-divine understanding system, which is dominant in the spiritual world of societies, has time-to-time prepared the ground for the appearance of a number of beings that symbolize supernatural powers in the spiritual world of people. In the Age of Asur Trade Colonies, the existence of economic, socio-cultural and religious relations between Anatolia and Mezopotamia is known. Information about the existence of cultural relations established between Anatolia and Mezopotamia is understood from the findings resulting from the excavation work carried out in various archaeological settlements in Anatolia. In the framework of the study, the Asian Commercial Colonies in Anatolia will try to be evaluated by taking into account the chronological, iconographic, mythological and functional characteristics of the fish-human mixed assets depicted in the painting art of the Age. In Anadolu, it is clear that in the Age of Asian Commercial Colonies, fish-human mixed assets are depicted on seal and seal pressures. In the framework of the study, a comparative assessment of the fish-human mixed beings, depicted in the Anatolian and Mezopotamia painting art, will be attempted to be made. It is clear that the fish-human mixture of beings, depicted on various painted works in the Age of Asur Commercial Colonies in Anadolu, in relation to the various gods, both fulfil the tasks that the gods have given them and influenced the lives of people. It is known that, as in ancient communities, there is a presence of beliefs that communities of different cultures, living in different regions, will be protected from natural disasters, wars, diseases and harmful effects through a number of supernatural powers.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 942
Atıf : 164
2022 Impact/Etki : 0.034
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q4
492/509

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences