Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 9
 Görüntüleme 35
 İndirme 7
Sağlık Okuryazarlığı ile Aşı Karşıtlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
2021
Dergi:  
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma sağlık alanında eğitim alan önlisans düzeyindeki öğrencilerin sağlık okuryazarlığı ile aşı karşıtlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma verileri anket yöntemiyle nicel araştırma desenine uygun olarak online toplanmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak için, kişisel bilgi formu, “Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” ve “Aşı Karşıtlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya kolayda örneklem yöntemiyle 450 öğrenci katılım sağlamıştır ve katılmayı kabul eden bireylerin %80’i kadın, %20’i erkektir. Katılımcıların %45,6’sı 18-19 yaş grubunda, %41,3’ü 20-21 yaş grubunda ve %13,1’i 22 üzeri yaş grubunda olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %54,4’ü 1. sınıf düzeyinde, %45,6’i 2. sınıf düzeyindedir. Ayrıca öğrencilerin %20,2’si Anestezi, %20,7’si İlk ve Acil Yardım, %20’si Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterliği, %13,8’i Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, %12,2’si Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve %13,1’i Yaşlı Bakımı programlarında eğitim almaktadırlar. Elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenilirliği sağladığı belirlendikten sonra, verilerin normallik analizi yapılmış ve verilerin normal dağıldığı tespit edilmiştir. Verilerin normal dağıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan analizlerde, anova, bağımsız gruplarda t testi ve pearson korelasyon parametrik analizler uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin sağlık okuryazarlığı düzeyleri ile aşı-karşıtlığı düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ortaya çıkan bu sonuç doğrultusunda eğer bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyleri artıkça aşı karşıtı tutumlarının azalacağı ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Review of the Relationship Between Health Reading and Vaccination: A Study on University Students
2021
Yazar:  
Özet:

This research aims to study the relationship between health literature and vaccination of pre-graduate students studying in the health field. For this purpose, the research data was collected online according to the quantial research pattern by the survey method. To collect the data of the study, the personal information form, "Health Reading Scale" and "Vaccine Resistance Scale" were used. The study was carried out by 450 students and 80% of the participants were women and 20% men. 45.6% of participants were in the age group of 18-19 years, 41.3% in the age group of 20-21 years and 13.1% in the age group of 22 years and older. 54.4% of students are at first class level and 45.6% at second class level. Moreover, 20.2% of students are trained in Anesthesia, 20.7% First and Emergency Aid, 20% Medical Documentation and Secretariat, 13.8% Medical Imaging Techniques, 12.2% Medical Laboratory Techniques and 13.1% Senior Care Programs. After determining the validity and reliability of the obtained data, the data was normally analyzed and the data was normally distributed. In the analyses on the detection of the normal distribution of the data, anova, t tests in independent groups and pearson correlation parametric analyses were applied. The study found that the students involved in the study had a meaningful and negative relationship between the levels of health literature and the levels of anti-vaccination. According to this outcome, it is predicted that the level of health readiness of individuals will decrease their anti-vaccination attitudes.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Alan :   Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 631
Atıf : 1.730
2023 Impact/Etki : 0.274
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)