Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 16
 İndirme 2
Sağlık Sistemine Güvensizlik ile Sağlık Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
2022
Dergi:  
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
Yazar:  
Özet:

Bu araştırma üniversite öğrencilerinde sağlık sistemine güvensizlik ile sağlık kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.  Araştırmada anket yöntemi uygulanarak nicel araştırma desenine uygun ve kolayda örneklem yöntemiyle 534 bireyden veriler toplanmıştır.  Araştırmaya katılmayı kabul eden kişilerin %72,1’i kadın, %27,9’u erkektir. Katılımcıların %47’si 18-19 yaş arası, %42,7’si 20-21 yaş arası ve %10,3’ü 22 yaş ve üzeri yaş aralıklarında olduklarını tespit edilmiştir. Öğrencilerin okudukları bölüm değişkenine bakıldığında %12,2’sinin anestezi,%18,9’nun ilk ve acil yardım, %9,2’sinin iş ve uğraşı terapisi, %13,3’nün tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, %16,9’nun tıbbi görüntüleme teknikerliği, %13,5’inin tıbbi laboratuvar teknikleri ve %16’sının yaşlı bakım programında eğitim aldığı ve bunlardan %53,2’sinin birinci sınıfa, %46,8’inin ikinci sınıfa kayıtlı olduğu gözlenmektedir. Öğrencilerin %92,7’sinin kronik rahatsızlığının olmadığını, %8,2’sinin kronik rahatsızlığı olduğu ve %91,8’inin düzenli bir ilaç kullanmazken %8,2’sinin düzenli bir ilaç kullandığını belirtmiştir. Elde edilen verilerin normal dağılımdan sapmadığı belirlenmesi üzerine bağımsız gruplarda t testi, ANOVA ve korelasyon testleri yapılmıştır. Analiz sonucunda, sağlık sistemine güvensizlik düzeyi ile sağlık kaygısı düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar neticesinde bireylerde sağlık sistemine güvensizlik düzeyi artıkça sağlık kaygısı düzeyinin de artacağı ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Review of the Relationship Between Uncertainty in the Health System and Health Anxiety: A Study on University Students
2022
Yazar:  
Özet:

This study was conducted to study the relationship between uncertainty in the health system and health concerns in university students.  In the study, data from 534 individuals were collected in accordance with the quantitative research pattern and in an easy sample method.  72.1% of those who agreed to participate in the survey were women and 27.9% were men. 47% of participants were aged 18-19 years, 42.7% aged 20-21 years, and 10.3% were aged 22 years and older. According to the variation of the department they read, 12.2% of students were anesthesia, 18.9% first and emergency care, 9.2% occupational and occupational therapy, 13.3% medical documentation and secretariat, 16.9% medical imaging techniques, 13.5% medical laboratory techniques and 16% were trained in the old-age care program, and 53.2% of them were registered in the first class, 46.8% in the second class. 92.7 percent of students found that they had no chronic disorder, 8.2 percent had chronic disorder and 91.8 percent did not take a regular drug, while 8.2 percent did not take a regular drug. On the determination that the data obtained did not deviate from normal distribution, t tests, ANOVA and correlation tests were performed in independent groups. The analysis has shown that there is a positive and meaningful relationship between the level of uncertainty in the health system and the level of health concern. As a result of these results, the level of uncertainty in the health system in individuals is also expected to increase the level of health concern.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)

Alan :   Filoloji; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 631
Atıf : 1.730
2023 Impact/Etki : 0.274
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)